Kommunevalgprogram 2019-2023

Vedtatt på programmøtet 3. november 2018

Orkland Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiet sin ideologi.

Vi tror på sterke fellesskap og et samfunn med små forskjeller. Sammen oppnår vi større trygghet og flere muligheter. I løpet av livet får vi alle behov for at velferdssamfunnet stiller opp, og derfor må også alle ta del i utformingen av samfunnet vårt. For å ivareta et levende lokaldemokrati, må innbyggerne både på tradisjonelle og nye måter inkluderes i utviklingen av sine lokalsamfunn.

Foregangskommune som arbeidsgiver Kommunesammenslåingen er et omfattende omstillingsarbeid hvor alle ansatte må involveres på en god måte. Vi vil sikre at de ansatte får en tydelig stemme i utviklingen av den nye kommunen. Gjennom en god arbeidsgiverpolitikk med fokus på heltidskultur, kompetanse og konkurransedyktige vilkår vil vi gjøre det attraktivt for fagfolk å søke seg til oss. Arbeid til alle i næringskommune nr. 1 Arbeid er nøkkelen til et samfunn med små forskjeller. Vi vil kjempe for et anstendig arbeidsliv der ansattes rettigheter og samarbeidet med fagforeningene står sterkt. Mye av næringslivet i Orkland er ledende både nasjonalt og internasjonalt i sine bransjer. Forutsigbare rammebetingelser, tilrettelagte næringsarealer og et næringsapparat i kommunen som støtter opp under gode samarbeidstiltak, blir viktig for å løfte Orklands næringsliv ytterligere. En offensiv næringspolitikk skal gi flere arbeidsplasser for innbyggerne i regionen vår. Gjennom tett samarbeid med NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter og sosiale entreprenører skal vi sikre arbeid til alle. Gode lokalsamfunn Småbyen Orkanger og tettstedene rundt om i Orkland må øke sin attraktivitet for bosetting, næringsetableringer og lokal aktivitet. Lokale og historiske særpreg og fortrinn må utnyttes for å bygge attraktivitet for framtida. En god sentrumsplan for Orkanger blir viktig for å kunne styre utviklingen i en retning som sikrer den attraktive byen vi trenger. Også i de mindre tettstedene må sentrumsutvikling være høyt på agendaen. Tydelig og forutsigbar styring Den første tiden etter sammenslåing blir en krevende fase hvor det trengs et styringsdyktig flertall som gir retning og forutsigbarhet for innbyggere, næringsliv og ansatte. Det er blant andre rødgrønne partier vi i Orkland Arbeiderparti finner mest felles idégrunnlag og engasjement. Vi vil aktivt søke samarbeid for å bidra til at felleskap og samarbeidsånd preger Orkland kommune fra 2020.

Ordførerkandidat Are Hilstad

Gode desentraliserte tjenester

 • Opprettholde desentralisert kontorstruktur for NAV og utvikle framtidsretta servicekontortjenester i kommunehusene
 • Ha et godt utbygd botilbud for vanskeligstilte
 • Satse på inkludering i tett samarbeid med frivilligheten
 • Øke tilbudet på språkopplæring og kommunale språkpraksisplasser for flyktninger
 • Prioritere videreutvikling av helsestasjonstilbudene
 • Sikre god kvalitet og kapasitet i rustjenestene og psykisk helse
 • Styrke barselomsorgen og øke dekningen av jordmødre
 • Bevare Orkdal Sjukehus som et godt lokalsykehus
 • Sikre god kompetanse og effektiv saksbehandling innenfor plan, byggesak og tekniske tjenester

Arbeidsgiverpolitikk

 • Vedta en arbeidsgiverpolitikk som gir grunnlag for god samhandling mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansattes organisasjoner i alt utviklings- og omstillingsarbeid
 • Innføre hele og faste stillinger som grunnprinsipp for Orkland kommune
 • At Orkland kommune skal ha en ambisiøs kompetanseplan for alle kommunale tjenester
 • Vedta en lærlingestrategi og sette krav om minst 40 lærlingeplasser innen de kommunale virksomhetene
 • At kommunale tjenester fortrinnsvis skal utføres av kommunalt ansatte
 • At større entreprenører som utfører oppdrag for Orkland kommune skal være godkjente lærlingebedrifter

De kommunale tjenestene er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og skal være tilgjengelig for alle som bor i Orkland. Innbyggerne skal møte engasjerte og serviceinnstilte ansatte som har høy kompetanse innenfor sine fagområder.   Det er gjennom de ansatte vi sikrer gode tjenester til innbyggerne. Derfor vil vi sikre at de ansatte opplever medvirkning og trivsel i sitt arbeid. Vi står i et stort omstillingsarbeid, som gjør samarbeidet med tillitsvalgte og ansatte ekstra viktig. Kommunesammenslåingen innebærer en sentralisering av blant annet sentraladministrasjon. Samtidig blir det viktigere enn noensinne å beholde desentraliserte tilbud på de tjenestene som innbyggerne har mest bruk for. Kommunehusene i Meldal, Lensvik og Krokstadøra skal bestå med enkelte kommunale fagtjenester og som lokale kontaktpunkt med hjelp og veiledning for innbyggerne. Vi vil også jobbe for at det utvikles gode digitale løsninger for å gjøre de kommunale tjenestene mer tilgjengelig.   De kommunale tjenestene skal legge til rette for inkludering, med særlig vekt på god språkopplæring for flyktninger. Bosetting av flyktninger må legges til flere nærmiljøer hvor det kan stimuleres til aktivt inkluderingsarbeid og sysselsetting.

To barn går jublende på en skogssti. Foto: Øivind Haug

Gode skoler og barnehager

 • Opprettholde dagens skolestruktur
 • Investere slik at vi sikrer tilfredsstillende skole- og barnehagebygg i kommunen
 • Ha rullerende opptak i barnehagene og et godt SFO-tilbud
 • Ha god dekning av helsesykepleiere med faste dager på alle skoler
 • Utruste alle skoler med tilpassede digitale hjelpemidler
 • Arbeide for at de videregående skolene videreutvikles på Follo og Løkken og at Torshus Folkehøgskole består som en attraktiv folkehøyskole
 • Innføre skolematordning på alle barne- og ungdomsskoler
 • Øke innsatsen mot mobbing i skolen
 • Styrke forebyggende tiltak og arbeidet med tidlig innsats for barn og unge
 • Ha trygge skoleveier og viderefre "trygt hjem for en 50-lapp"

Inkluderende lokalmiljø hvor barn og ungdom kan utfolde seg trygt i lek, læring og aktivitet må være en prioritert og tverrfaglig oppgave i kommunen.

Psykisk helse og tilbud rettet mot ungdom må prioriteres enda sterkere. Barn og ungdom må møte tillitsfulle og omsorgsfulle voksne i det kommunale tjenestetilbudet. I helsestasjonene må det være bemanning som er spesialisert på ungdom og unge voksnes psykiske helse.

Barnehage og skoletilbudet skal videreutvikles i lokalsamfunnene der de er i dag, og vi må sørge for god faglært bemanning og høy voksentetthet. Den offentlige fellesskolen er bærebjelken i arbeidet med gode oppvekstmiljø for barn og ungdom. Vi ønsker å jobbe for at alle barnehager og grunnskoler i kommunen skal være offentlig. 

Vi har store ambisjoner for Orklandsskolene, både på læring, trivsel, fravær av mobbing og det å utvikle trygge barn og unge som skal tåle de utfordringer som møter de etter grunnskolen. Samtidig mener vi målstyringen i skoleverket har gått for langt og tar fokus bort fra viktige oppgaver i skolene våre. 

Orkland Arbeiderparti vil:

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Orkland Arbeiderparti vil prioritere ressurser til helse- og omsorgssektoren i kommunen. Å gi de eldre innbyggerne et godt tilbud når behovene for hjelp oppstår er noe av det viktigste ansvaret lokalpolitikere har. En god og forebyggende eldreomsorg handler også om å gi varierte tilbud til alle de friske og spreke seniorene blant våre innbyggere. Gode aktivitetstilbud og fellesarenaer er helseforebyggende. 

Selv om vi lever lengre og får mer behov for hjelp, ønsker de fleste av oss å bo lengst mulig hjemme. Orkland Arbeiderparti vil sikre tilbud om heldøgns omsorg og pleie i alle deler av kommunen. 

Orkland Arbeiderparti vil sette fokus på kvaliteten på den hjelpen som gis innen helse og omsorg. I tillegg til nok ressurser, er det viktig å ha den riktige fagkompetansen tilgjengelig. Vi ønsker en bemanningsnorm innen helse og pleie. 

Orkland Arbeiderparti vil:

 • Bevare og videreutvikle alle eksisterende sykehjem
 • Ha flere omsorgsboliger og bofellesskap med heldøgns bemanning
 • Flere heltidsstillinger i hjemmesykepleien og sørge for trygghet i eget hjem
 • Se på løsninger for velferdsteknologi samt innføre gratis trygghetsalarm og holde brukerbetalinger på et lavt nivå 
 • Utvikle aktivitetstilbudet og dagsentrene til de eldre
 • Legge til rette for livslang læring og hjelp til digitale tjenester
 • Innføre bemanningsnorm innen pleie- og omsorg for å sikre et godt og likeverdig tilbud i hele kommunen
 • Samle institusjonsbasert rehabilitering til Meldal Helsetun
Orkanger havn industri

Arbeid til alle, likestilling og et godt samspill mellom arbeidstakere og arbeidsgiver er kjennetegnet på «den norske modellen». Vi vil videreutvikle lokalt næringsliv og offentlige arbeidsplasser for at innbyggerne skal ha et trygt og godt arbeidsliv. 

Orkland har et variert næringsliv og sterke tradisjoner som industri- og næringsregion. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk som befester Orkland som et næringssentrum i Trøndelag. Næringslivet må oppleve forutsigbare rammer og vi må være attraktive for nye etableringer. 

Vi vil være en aktiv pådriver både mot fylkeskommune og nasjonale myndigheter for å sikre gode rammebetingelser. Vi vil ikke innføre eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig og næringseiendom. Derimot vil vi benytte muligheten vi har for å skattlegge vind-, vannkraftverk og kraftlinjer.

 Orkanger skal videreutvikles som regionalt handelssenter. Samtidig skal vi ivareta og bidra til utvikling for lokal handelsstand i hele kommunen. Vi vil bidra til at reiseliv og opplevelsesnæringer får nødvendig støtte for å lykkes. 

Landbruk, skogbruk, fiske og havbruk utgjør mange arbeidsplasser og stor verdiskapning i distriktet. Vi vil sikre gode rådgivningstjenester og aktive utviklingsmiljø slik at man oppnår gode og forutsigbare lokale rammevilkår. 

Orkland Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for næringsarealer og nødvendig infrastruktur i hele kommunen
 • Aktivt legge til rette for entreprenørskap og gründervirksomhet
 • Støtte opp under industrien på Grønøra og prosjektet “Thamsklyngen”
 • Avsette midler til et næringsfond
 • Ha et forpliktende samarbeid mellom grunnskole, videregående skole, fagskole og lokalt næringsliv for å sikre fremtidig tilgang til kompetent arbeidskraft
 • Samarbeide tett med Næringshagen for å sikre et lokalt kompetansemiljø av veiledertjenester for bedrifter i utvikling
 • Jobbe aktivt opp mot Stortinget for differensiert arbeidsgiveravgift og transportstøtte innad i kommunen
 • Ikke innføre eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næringseiendom 
 • Arbeide for å styrke aksen Orkanger-Løkken Verk i turistsammenheng med Thamshavnbanen og stasjonsområdene som reisemål
 • Videreutvikle Landbrukssenteret Midt som et kompetansesenter for grønne næringer og naturforvaltning
Orkanger sentrum byfest

Skal Orkland kommune lykkes som vekstkommune, må det arbeides målrettet og langsiktig med by- og stedsutvikling. Flere skal flytte til Orkland og flere skal bli værende. 

 Orkland Arbeiderparti mener det må tilbys gode og attraktive områder for boligbygging i nærhet til Orkanger og ved tettstedene. Orkanger må videreutvikles som kommunesenter, regionsenter og by. Særpreget og identiteten knyttet til trehusbebyggelsen på Nerøra må bevares. 

Vi mener det må lages en helhetlig sentrumsplan for Orkanger, fra Nerøra til Bårdshaug – hvor dagens handelsgate må danne tyngdepunktet og utvikles som levende og attraktiv bykjerne. Planen skal være styrende for hvor det planlegges næring og handel, og hvor og hvordan boligutviklingen skal skje. 

Framtidig utbygging av kino- og kulturhustilbud må ta hensyn til målet om en mer levende sentrumskjerne. 

Skal vi sikre balansert utvikling og vekst må det arbeides offensivt med bolig- og stedsutvikling også for tettstedene og grendesamfunn. Lokale særpreg og fortrinn må utnyttes for å oppnå økt attraktivitet, og det må arbeides med sentrums- og næringsutvikling på de større tettstedene. 

Uttrykket «utkantjentenes stille revolusjon» beskriver det som skjer når jenter i større grad enn gutter gjennom sine utdannings- og yrkesvalg velger bort å leve på bygda. Unge kvinner bør være ei særskilt målgruppe for alt lokalt utviklingsarbeid. 

Orkland Arbeiderparti vil:

 • Sette by- og stedsutvikling som prioritert satsingsområde i det kommunale planverket
 • Vedta egen sentrumsplan for Orkanger
 • Utarbeide strategi for bevaring av den særpregede trehusbebyggelsen
 • Sørge for at sentrumsområdene har møteplasser og områder som stimulerer til ferdsel og aktivitet
 • Utarbeide strategier for bolig- og stedsutvikling i tettstedene og grendesamfunn
 • Stimulere til forskjønningstiltak i tettstedene
 • Bidra til aktivitet og tjenester i kommunehusene i Meldal, Lensvik og Krokstadøra
 • Forbedre dagens busstilbud mellom Orkanger og tettstedene i Orkland
 • Arbeide aktivt opp mot fylkeskommunen for å forbedre FV710, FV700/701 og FV65 og øvrige fylkesveier
 • Arbeide for ny Forve bru
 • Forbedre veiforbindelsene til de største hytteområdene
Nærbilde av en klarinettspiller og hennes instrument. Foto: Øivind Haug

Frivilligheten står sterkt i Orkland. Kommunen må samarbeide tett med frivillig sektor, fordi dette er viktige fellesskapsarenaer som bidrar til inkludering og meningsfulle liv. 

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av å gi alle mulighet til å delta i et mangfoldig kulturliv og varierte fritidsaktiviteter. Kulturtilbudene må være tilgjengelige nært der folk bor. En aktiv kulturpolitikk bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og hindrer at liten betalingsevne holder folk borte fra kulturliv og fritidsaktiviteter. Utstyrssentraler er et godt tiltak, og vi ønsker å opprette sentraler både på Orkanger, Krokstadøra og i Lensvik. 

Den rike kulturhistorien i Orkland - med kystkultur, industrikultur og bondekultur - kan brukes aktivt for å skape stolthet og identitet i den nye kommunen. Vi ønsker å ta vare på viktige kulturminner og attraksjoner

 • Profilere folkebadet i folkehelsesenteret og samtidig opprettholde bassengtilbudene på Løkken, Krokstadøra og i Lensvik
 • Prioritere driftsstøtte til lag og organisasjoner som driver med aktiviteter for barn, ungdom og eldre
 • Innføre gratis hall- og baneleie for barn og ungdom i kommunale bygg eller andre ordninger som sørger for lave kostnader for barneidretten
 • Bevare desentraliserte frivilligsentraler
 • Gi kommunal støtte til løypekjøring om vinteren
 • Stimulere til flere fritidsklubber for ungdom
 • Videreutvikle utstyrssentraler i samarbeid med frivilligheten
 • Legge planer for ny Orkdal Kino i bykjernen
 • Støtte opp om bygdekinoene og andre lokale kultuarrangementer
Natur, klima

Helhetlig klima- og energiplan

 • Stille klare miljømål i kommunens innkjøpspolitikk
 • Sørge for tilstrekkelig antall ladestasjoner ved alle kommunale bygg og anlegg
 • Legge til rette for flere ladestasjoner for elbil
 • Arbeide for at minimum 75 % av kommunale biler skal være elbiler
 • Krav om passivhusstandard og økt bruk av fornybar energi ved alle kommunale nybygg
 • Opprette «park and ride» ved kollektivknutepunkt på Orkanger og Fannrem

Miljø og naturvern

 • Ha varig vern av Råbygdfjæra og Gjølmesørene
 • Ta grep for å styrke sårbare bestander av villaks og sjøørret i kommunen
 • At kommunen må fortsette sin aktive rolle i forvaltning og drift av Sognlieiendommen og Grytdalen naturreservat
 • Kartlegge viktige og truede naturområder i Orkland
 • Delta aktivt i forvaltningen av Trollheimen landskapsvernområde
 • Arbeide aktivt for å sikre framtidsretta løsninger på forurensningsproblemene etter gruvedrifta på Løkken

Orkland er et Norge i miniatyr. Vi har fjell, fjorder, myrer, landbruksområder og et variert skogsterreng – et mangfold av plante og dyreliv som må bevares. 

Om vi skal lykkes med å redusere klimautslippene og hindre forsøpling, er det ikke nok å bare forholde seg til de nasjonale og globale kravene. Da kreves det at hver enkelt kommune tar en aktiv og offensiv rolle. 

Orkland kan bidra ved å stille krav til både egen og private aktørers virksomhet og legge til rette for at befolkningen kan ta miljøvennlige valg. Gjennom kommunens egen bygge- og tjenestevirksomhet kan vi gå i front, og sette standarden for nye og miljøvennlige løsninger.

Trivsel og gode læremiljø

Trygg skolevei

Er du enig med Orkland Arbeiderparti om Kommunevalgprogram 2019-2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker