Styremøte

Tidspunkt

1. Jun 2022 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus - leder
 • Svein Erik Jørgensen - nestleder (fra kl. 19:15)
 • Vibeke Mehlum - kasserer
 • Olga Ucinska - sekretær
 • Elena Selbekk - varamedlem
 • Tiltredende:
 • Berit Solem - Orkanger Arbeidersamfunn (frem til kl. 19:55)
 • Bjørn Inge Fossmo - Orkla Arbeiderlag
 • Ellen Haugen Bergsrønning - fylkestingsrepresentant
 • Are Hilstad - varaordfører (fra kl. 19:15 til kl. 21:05)

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Jan Haugen - styremedlem
 • Oddleif Bakås - styremedlem
 • Kjell Arve Berg - fagligpolitisk ansvarlig
 • Trude Tvik Gulbrandsen - medlemsansvarlig

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen og stedet for styremøtet ble satt på siste styremøte, den 10.05.2022.
  Innkalling med komplett saksliste ble sendt til styret på på e-post og varslet på Messenger den 30.05.2022. De ulike vedleggene ble delvis sendt med saklista og ettersendt etter hvert som mottatt/klargjort.

  Vedtak:
  Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger direkte etter siste styremøte den 10.05.2022. Ingen merknader til protokollen er hittil notert.

  Vedtak:
  Styret godkjenner protokollen fra den 10.05.2022.

 • 3. Kort orientering / oppfølging fra forrige styremøte

  Leder Hanne Nyhus m.fl. orienterte om status og siste utvikling i relevante saker:

  - Medlemsmøte om arealplan den 12.05 - kort evaluering. Godt medlemsmøte, diskusjonene fortsetter frem mot vedtak i høst.

  - Prosess vedr. arealplan frem mot vedtak høsten 2022 - Are
  orienterte om prosessen fremover. En par medlemsmøter er gjennomført. Flertallsgruppa skal stå samlet rundt nøkkelsakene, men kompromisser blir nok uunngåelige. Det blir satt ned en liten arbeidsgruppe som skal jobbe spesifikt med denne saken fremover. Kommunestyregruppa skal peke ut hvem som skal være med i denne. Gruppelederne tar initiativ til å sette ned arbeidsgruppa.

  - Industrikonferansen - budsjett. Vibeke orienterte om økonomien rundt arrangementet. Vi kommer antakeligvis i pluss på dette arrangementet pga. støtte fra LO lokalt, LO i Trøndelag og fylkespartiet. Vi skal nøste opp i hva som faktisk er utbetalt.

  - Referat fra Kick-off samling ( Trude, Jan og Jorodd har deltatt). Ingen av dem som deltok var til stede på styremøte, derfor utsettes denne delen av sak 3.

 • 4. Post

  Se vedlegg til sak 4.

  Hanne Nyhus m.fl. gjorde rede for innkommen post.

  - Storkommuneprosjektet, felles møte 2/6 kl. 18 i Trondheim. Alle faste og tiltredende medlemmer er velkommen.

  - Samling for medlemsansvarlige 12/6. Trude er bortreist, så vi skal prøve å finne noen andre som kan delta.

  - Forespørel fra Malvik AP vedr. et eventuelt besøk. Malvik AP v/ styret og kommunestyregruppa ønsker å komme på besøk til Orkland både for å bli litt kjent og diskutere felles saker, samt å dra på noen befaringer. De er velkommen.

  - Brev fra Orkanger Arbeidersamfunn vedr. nominasjonsprosess. Arbeidersamfunnet sendte brevet som innspill til partistyret og nominajonskomiteen, der de stilte flere spørsmål vedr. nominasjonsprosessen og ba om en avklaring rundt hvorvidt forhåndsnomineringen av ordfører- og varaordfører er innenfor våre vedtekter. Saken ble svart opp i møtet av partileder Hanne og varaordfører Are. Ifølge de avklaringer Orkland AP har gjort med fylkspartiet, er det innenfor å forhåndsnominere toppkandidatene slik som skissert i nominasjonsprosessen. Arbeidersamfunnet er ikke enige i at dette er den beste måten å løse nominasjonsprosessen på.

  - Kunngjøring om Arbeiderpartiets landsmøte 2023. Det oppstår spørsmål om frister vedr. forslag på lokale delegater. Dette skal sjekkes opp mot partikontoret.

  Styret tok innkommen post til orientering, sakene følges opp videre.

 • 5. Programprosess i Orkland AP

  Se vedlegg til sak 5.

  Programkomiteen v/ leder Are Hilstad orienterte fra møtet sitt den 30.05.

  Programarbeidet er grovt fordelt på tema, og en omtrentlig tidsskjema er satt.

  Medlemsmøte ca. uke 35/36, første utkast ca. uke 40.

  Nominasjonskomiteen har en ambisjon om et mer spisset program, der man velger noen kjernesaker som man skiller seg ut på.

 • 6. Nominasjonsprosess i Trøndelag AP - innspill

  Se vedlegg til sak 6.

  Trøndelag AP har sendt ut informasjon om nominasjons- og programprosessen som er vedtatt i fylkespartiet. Program- og nominasjonsmøtet blir Lørdag 26. November. Oversikten er vedlagt.
  Nylig er det også blitt sendt ut en oversikt over dem som har takket ja eller nei til en eventuell renominasjon på fylkestingslista (vedlagt).
  I sin e-post (vedlagt) fra den 27.05, skriver Trøndelag AP:
  “Nominasjonskomiteen ønsker nå innspill fra partiavdelingene som underlag for å lage sitt første listeforslag. Beskrevet i prosessen så står det nå at dere skal blant annet spille inn forslag til fylkesordfører og fylkesvaraordførerkandidat. Det kan dere se bort fra i denne omgang.
  Nominasjonskomiteen ønsker at dere spiller inn følgende:
  4 navn (fra hele fylket) (2 kvinner og 2 menn) som dere ønsker skal være på toppen av lista, dere trenger ikke nødvendigvis å prioritere rekkefølgen på disse i denne omgang.
  I tillegg til de 4, så ønsker vi ytterligere forslag på kandidater fra din kommune/region. Dette innen 13 Juni, og innspillene sendes til; [email protected]
  Orkland AP besluttet i forrige styremøte å be arbeiderlagene om innspill. Innspillene som er sendt inn, er vedlagt.

  Styret drøftet saken med sikte på å sende inn innspill fra Orkland AP til Trøndelag AP.

  Lokallagene har sendt inn sine innspill på lokale kandidater, der Trude Gulbrandsen er den som er foreslått flest ganger. Odd Arild og Thomas Eggan er også foreslått. Styret diskuterte hvor mange navn man skulle spille inn fra oss. De fleste ser ikke noe problem med å spille inn alle de tre navnene. Orkland AP er det nest største kommunepartiet i Trøndelag, og det er naturlig å jobbe for at minst én av våre kandidater kommer langt opp på fylkestingslista. Vi skal nå ganske snart snakke med våre nabopartier for å samsnakkes litt. Hanne følger opp dette.

  Styret ser ikke noe problem med at enkele av de foreslåtte er på lista til kommunestyrevalget også.

  Styret diskuterte de 4 øverste plassene.
  Styret er enige om at man håper at Tore O. Sandvik kan fortsette som fylkesordfører. Mange andre dyktige kandidater trekkes frem.

  20.06 sender nominasjonskomiteen i TRAP sitt første listeforslag.

  Vedtak:

  "Orkland AP foreslår følgende representanter fra Trøndelag til å toppe fylkestingslista:
  1. Tore O. Sandvik
  2. Ina Kollerud Pedersen
  3. Per Olav Skurdal Hopsø
  4. Trude Tevik Gulbrandsen

  Utover Trude T. Gulbrandsen (prioritert innspill), sender Orkland AP inn innspill på to andre aktuelle lokale Orkland AP-kandidater til fylkestingsvalget:
  Odd Arild Svartbekk, Thomas Eggan."

 • 7. 22. juli-markering

  En kort orientering.

  Trude har hatt ansvaret for å sette i gang markeringen. Formannskapet har vedtatt å dekke kostnadene for markeringen. Trude jobber med saken og ev. delegerer aktuelle oppgaver til andre.

 • 8. Nominasjonsmøte/ merkeutdeling/ medlemsfest - status

  Festkomiteen v/ Hanne orienterte.

  Det er fremdeles ikke bekreftet hvem som skal dele ut æresbevisninger. Det er kommet forslag på å spørre fylkesordfører Tore O. Sandvik om dette. Alternativt kan vår egen stortingsrepresentant Jorodd Asphjell gjøre det.

  Foreløpig har 17 stykker meldt seg på festen. Olga følger opp påmeldingen for å nå til flere.

 • 9. Nytt fra Stortinget og Fylkestinget

  Jorodd er ikke til stede i møtet, så orienteringen fra Stortinget utsettes til neste møte.

  Fylkestingsrepresentant Ellen Bergsrønning orienterte om aktuelle fylkestingssaker. Fremover skal det bl.a. jobbes med utfordringsdokument og forberedelser til budsjettprosessen.

  I siste fylkesting 150 millioner fra overskuddet fra i fjor skal brukes til opprustning av fylkesveier.

  Tildeling av spillemidler er en annen gledelig sak. 193 millioner kroner til trønderske kultur- og idrettsanlegg er vedtatt. Tydelig at Arbeiderparti-ledet regjering prioriterer dette.

  Utleiekostnad for fylkeskommunale bygg og haller er en sak som nå er undr diskusjon. En jobber mot en reduksjon av leiepriene som skal komme familiene til gode.

 • 10. Orientering om planlagt konstituering ifm. valg av ny varaordfører

  Varaordfører Are Hilstad orienterte om planlagt prosess.

  På medlemsmøte/nominasjonsmøte den 11.06, skal det nomineres ordfører- og varaordførerkandidat til valget i 2023. Dette blir på sett og vis del 1 av møtet. Der kommer det en innstilling fra nominasjonskomiteen som det skal voteres over.

  Del 2 av møtet blir nok å peke ut hvem som skal fylle rollen som varaordfører ut perioden 2019-2023 etter at Are har fått fritak fra vervet. Her er det ulike hensyn en kan velge å ta, en kan bl.a. legge forrige kandidatliste til grunn, eller se varaordførerrollen i sammenheng med et potensielt fremtidig ordførerverv.

  Det er åpent hvorvidt del 2 av nominasjonsmøtet skal ha en innstilling eller ikke, i så fall må det være styrets innstilling.

  En varaordfører må i utgangspunktet sitte i formannskapet, så her blir det en kabal å legge mtp. hvilke roller ulike representanter skal ha. Dersom kommunestyret godtar enstemmig et avtalevalg ifm. tilleggsvalg i formannskapet, vil kjønnsbalansen i formannskapet samlet gjelde, fremfor kjønnbalansen ene og alene i vår egen gruppe. Her må vi snakke med andre partier og tenke grundig gjennom prosessen videre.

  Styret må ta stilling til om man skal ha innstilling til del 2 av nominasjonmøtet den 11.06, der man skal avgjøre hvem som skal være varaordfører ut perioden.

  VEDTAK:
  "Styret i Orkland AP vedtar følgende innstilling til den delen av nominasjonsmøtet der varaordfører for resten av inneværende periode skal velges den 11.06:
  <<Paritets valgte ordførerkandidat til kommunestyreperioden 2023-2027, velges som Orkland Arbeiderpartis nye kandidat til varaordførervervet ut inneværende periode, forutsatt at vedkommende er valgt medlem av kommunestyret og kan gå inn i vervet i en 100%-stilling.>>."

 • 11. Antall kumulerte på kandidatlista til kommunestyrevalget 2023

  Drøfting.

  Forespørsel fra nominasjonskomitéen: hvor mange kumulerte bør Orkland Ap ha på lista si til kommunestyrevalget i neste år?
  Styret tok opp saken i forrige styremøte, den 10.05, men valgte å avvente videre diskusjoner i påvente av et kommunestyrevedtak om politisk organisering i neste periode.

  Vedtaket om dette ble fattet den 25.05.2022 i Orkland kommunestyre. Orkland kommunestyre skal bestå av 43 representanter i perioden 2023-2027. Antallet hovedutvalg (i tillegg til formannskap) reduseres fra 5 til 3.

  Dersom man prøver seg på anslag om hvor mange representanter Ap hadde fått inn i kommuestyret med 43 representanter ved liknende valgresultat som sist, kan man si at 14 ville vært et matematisk rett anslag.
  I så fall er det å fremledes ha 6 (slik vi hadde sist) forhåndskumulerte navn veldig mye sett opp mot samlet antall representanter.

  Styret diskuterte antallet mulige kumuleringer.
  De fleste i styret er enige om at det blir rett å redusere antallet kumuleringer fra 6 ned til 5 eller 4.

  Styret ble enige om å sende inn signal til nominasjonskomiteen til å forhåndskumulere 4 navn på kommende liste.

  Vedtak:
  "Styret i Orkland Arbeiderparti ber nominasjonskomiteen i Orkland Ap om å utarbeide et listeforslag til kommunestyrevalget i 2023 med utgangspunt i fire forhåndskumulerte navn."

 • 12. Orientering om prosess vedr. regnskapsavslutning

  Varaordfører Are Hilstad orienterte om prosessen.

  Det er gjort noen endringer i lovverket som gjør at et eventuelt mindreforbruk fra i fjor automatisk blir satt av til disposisjonsfond. De ulike enhetene beholder sine differanser etter mindrforbruk i egne disposisjonsfond, men mindreforbruket fra fellespotten kan velges å disponeres. Det blir derfor en sak der man kan disponere deler av mindreforbruket etter politiske prioriteringer, i kommunestyremøtet i juni.

  Mindreforbruket en diskuterer her er på ca. 40 millioner kroner. Dette er "engangspenger" som ev. kan disponeres til enkelttiltak.

  Saken skal behandles i formannskapet den 15. juni, og blir tema i gruppemøtet den 13. juni.
  Før den tid skal en diskusjon på tiltak gå internt i kommunestyregruppa. Are skal sende ut noen uprioriterte forslag til diskusjon ila. kvelden eller i morgen.

 • 13. Planlegging av neste styremøte og møtekalender for høsten 2022

  Se vedlegg til sak 13.

  Det er satt opp kalender med kommunale møter og andre aktuelle datoer. Styret setter foreløpig opp dato for ett styremøte etter sommeren, og flere vil følge etter hvert.
  Neste styremøte er satt til:
  Tirsdag den 23.08

 • Eventuelt

  Disse tok ordet under Eventuelt:
  Hanne Nyhus - videreformidler invitasjon til åpning av Arbeiderstuggu den 3.06
  Hanne Nyhus: Byfest på Orkanger den 18.06. Skal vi ha stand? Hanne følger opp saken med Orkanger Arbeidersamfunn
  Vibeke Mehlum - økonomi etter 1. mai. Vi ligger an til et underskudd på ca. 14.000 foresløpig, men det er ikke kvalitetssikret ennå, ikke alle regningene er kommer.
  Evaluering av 1. mai skal skje i neste styremøte.

  Møte hevet kl. 21:35.