Medlesmøte

Tidspunkt

11. Jun 2022 kl. 17:00

Sted

Klubbhuset til Orkdal IL på Fannremsmoen

Til stede

 • 51 medlemmer (stemmeberettigede) ved møtestart.

Referent

Vibeke Mehlum

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

  BEHANDLING:

  Ingen merknader.

  VEDTAK:
  "Medlemsmøtet godkjenner innkallingen og dagsordenen."

 • Sak 2 Valg av møteleder og referent

  Styrets forslag:
  Møteleder: Are Hilstad
  Referent: Vibeke Mehlum

  BEHANDLING:

  Ingen andre forslag fremkom.

  VOTERING:
  Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  "Som møteleder velges Are Hilstad. Som referent velges Vibeke Mehlum."

 • Sak 3 Valg av tellekorps

  Styrets forslag:
  Heidi Tevik og Sivert Dombu.

  BEHANDLING:

  Ingen andre forslag fremkom.

  VOTERING:
  Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

  VEDTAK:
  "Som tellekorps velges Heidi Tevik og Sivert Dombu."

 • Sak 4 Valg av 1.- og 2.-kandidat til kommunevalget 2023-2027

  Leder for nominasjonskomiteen Jorodd Asphjell redegjorde for nominasjonskomiteens innstilling.
  Nominasjonskomiteen foreslår enstemmig:

  Hanne Nyhus som ordførerkandidat
  Svein Erik Jørgensen som varaordførerkandidat.

  BEHANDLING:

  Det ble åpnet for debatt.

  Stig Bergsrønning fremmet benkeforslag i møtet på:

  Jan Haugen som varaordførerkandidat.

  Disse hadde ordet i debatten i saken:
  Stig Bergsrønning, Sivert Dombu, Inge Helgeton, Berit Solem, Are Hilstad, Jorodd Asphjell, Olga Ucinska, Lisa Ofstad, Arne L. Haugen

  Ingen andre alternative forslag ift. nominasjonskomiteens innstilling fremkom i debatten.

  VOTERING

  Voteringen ble delt i to der medlemsmøtet først voterte over innstillingen på ordførerkandidat.
  51 stemmeberettigede deltok i avstemningen.

  Hanne Nyhus ble anstemig valgt til ordførerkandidat.

  Deretter fulgte avstemningen vedr. varaordførerkandidat.

  Forslaget på Svein Erik Jørgensen fikk 26 stemmer og ble vedtatt.
  Forslaget på Jan Haugen fikk 23 stemmer og falt.
  2 av de stemmeberettigede stemte ikke.

  VEDTAK:
  "Som Orkland Arbeiderpartis ordførerkandidat til kommunestyrevalget i 2023 velges Hanne Nyhus. Som Orkland Arbeiderpartis varaordførerkandidat til kommunestyrevalget i 2023 velges Svein Erik Jørgensen."

 • Sak 5 Antall kumuleringer på lista til kommunestyrevalget i 2023.

  Innstilling fra styret:
  Nominasjonskomiteen i Orkland Ap bes om å utarbeide et listeforslag til kommunestyrevalget i 2023 med 4 forhåndskumulerte navn.

  BEHANDLING

  Berit Solem fremmet forslag der nominasjonskomiteen skal lage et listeforslag med 6 forhåndskumulerte.
  Sivert Dombu fremmet forslag der nominasjonskomiteen skal lage et listeforslag med 5 forhåndskumulerte.

  Disse hadde ordet i saken: Berit Solem, Stig Bergsrønning, Jorodd Asphjell, Sivert Dombu, Oddvar Kjøren, Bjørn Inge Fossmo, Hans Bernard Meland og Kjell Solem.

  Ingen andre alternative forslag fremkom.

  VOTERING

  Avstemming ble gjennomført i to runder slik at alle fikk stemme på det forslaget de ønsket i første runde. Videre stemte man alternativt på ett av de to forslagene med flest stemmer.

  Sivert Dombu sitt forslag på 5 kumulerte fikk færrest stemmer (9) og falt.

  Det ble deretter stemt over styrets forslag på 4 kumulerte og Berit Solem sitt forslag på 6 kumulerte. Berit Solems forslag fikk flest stemmer med 25 stemmer, og ble vedtatt. Styrets forslag fikk 22 stemmer og falt.

  VEDTAK
  "Nominasjonskomiteen i Orkland Ap bes utarbeide et listeforslag til kommunestyrevalget i 2023 med utgangspunkt i 6 forhåndskumulerte navn."

 • Sak 6 Valg av ny varaordførerkandidat ut perioden 2019-2023.

  Innstilling fra styret:
  Paritets valgte ordførerkandidat til kommunestyreperioden 2023-2027, velges som Orkland Arbeiderpartis nye kandidat til varaordførervervet ut inneværende periode, forutsatt at vedkommende er valgt medlem av kommunestyret og kan utføre i vervet i en 100%-stilling.

  BEHANDLING:
  Ingen andre forslag fremkom.

  Etter avstemningsresultat fra sak 4 er det underforstått at Hanne Nyhus forslås som varaordførerkandidat ut perioden.

  VOTERING:
  Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

  Hanne Nyhus ble valgt som Orkland Arbeiderparti sin varaordførerkandidat ut perioden 2019-2023 enstemmig av medlemsmøtet. Det er kommunestyret som velger ny varaordfører.

  VEDTAK:
  "Paritets valgte ordførerkandidat til kommunestyreperioden 2023-2027, velges som Orkland Arbeiderpartis nye kandidat til varaordførervervet ut inneværende periode, forutsatt at vedkommende er valgt medlem av kommunestyret og kan utføre i vervet i en 100%-stilling."

 • Sak 7 Orkland AP sine kandidater til fylkestingsvalget i 2023.

  Innstilling fra styret:

  Orkland AP foreslår følgende representanter fra Trøndelag til å toppe fylkestingslista:

  1. Tore O. Sandvik
  2. Ina Kollerud Pedersen
  3. Per Olav Skurdal Hopsø
  4. Trude Tevik Gulbrandsen.

  Utover Trude Tevik Gulbrandsen, foreslås følgende lokale kandidater til fylkestingslista: Odd Arild Svartbekk og Thomas Eggan.

  BEHANDLING:
  Ingen andre forslag fremkom.

  VOTERING:

  Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt med akklamasjon

  VEDTAK:
  "Orkland AP foreslår følgende representanter fra Trøndelag til å toppe fylkestingslista:

  1. Tore O. Sandvik
  2. Ina Kollerud Pedersen
  3. Per Olav Skurdal Hopsø
  4. Trude Tevik Gulbrandsen.

  Utover Trude Tevik Gulbrandsen, foreslås følgende lokale kandidater til fylkestingslista: Odd Arild Svartbekk og Thomas Eggan."

  ---------------------------------

  Etter behandlingen av sak 7 ble møtet hevet.

  Etter møtet ble Are Hilstad takket for den perioden han har vært varaordfører og ønsker han lykke til i jobben som museumsdirektør på industrimuseet på Løkken. Hanne og Svein Erik fikk også takket.

  Jorodd Asphjell sammen med Olga Ucinska delte ut hedersmerker og diplom for langt medlemskap i Arbeiderpartiet, bronse, sølv- og gullmerker ble delt ut samt diplom for 60 og 70 års medlemskap.