Styremøte

Tidspunkt

22. Aug 2022 kl. 21:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus - leder
 • Svein Erik Jørgensen - nestleder
 • Vibeke Mehlum - kasserer (fra kl. 21.15)
 • Olga Ucinska - sekretær
 • Marita Hammervik-Owen - kvinnepolitisk ansvarlig
 • Trude Tvik Gulbrandsen - medlemsansvarlig
 • Odd Arild Svartbekk - varamedlem
 • Heidi Tevik - varamedlem
 • Tiltredende:
 • Sivert Dombu - Meldal/Å Arbeiderlag
 • Bjørn Inge Fossmo - Orkla Arbeiderlag
 • Berit Solem - Orkanger Arbeidersamfunn (deler av møtet)
 • Ellen Haugen Bergsrønning - fylkestingsrepresentant (deler av møtet)
 • Jorodd Asphjell - stortingsrepresentant (deler av møtet)

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Jan Haugen - styremedlem
 • Oddleif Bakås - styremedlem

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Innkalling med saksliste ble sendt til styret på på e-post og varslet på Messenger den 18.08.2022.

  Regnskap for Industrikonferansen og 1. mai (sak 4) ble ettersendt den 22.08.
  Ett ekstra brev, om en samling for kvinnekontakter og medlemsansvarlige (sak 3) ble ettersendt den 22.08.

  NB. Leder Hanne ba om å få orientere styret om aktiviteten i partiet siden siste styremøte, etter godkjenningen av protokollen (sak 2).

  Vedtak:
  Styret godkjente innkallingen og sakslisten med de overnevnte merknadene.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger direkte etter siste styremøte den 01.06.2022. Ingen merknader til protokollen er hittil notert.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen fra den 1.06.2022.

  Leder Hanne Nyhus orienterte også om aktiviteten siste styremøte under denne saken: medlemsfesten den 11.06, om bortgangen til æresmedlem Magnhild Steigedal, om deltakelsen i Pride-praden og markeringen den 22.11.

 • Sak 3 Post

  - Høringsdokument om medlemskapsstruktur - frist for innspill: 1.10.2022 (se vedlegg 1)

  - Pilotkommuneprosjektet/ storkommuneprosjektet - felles samling den 30.08 kl. 18:00 i Lånke folkets hus (se vedlegg 2)

  - Diskusjonsnotat - en sosialdemokratisk energipolitikk for fremtiden - frist for innspill: den 30.09.2022 (se vedlegg 3)

  - Invitasjon til debattmøte om vindkraft den 8.09 ca. kl. 19 på rådhuset (se vedlegg 4 og 4.1). Leder Hanne bekrefter sin deltakelse.

  - Invitasjon til samling i kvinnenettverket og medlemsnettverket (se vedlegg 5). Marita og Trude er invitert, ved forfall skal vi prøve å sende i vei noen andre. Det ser ikke ut som at noen av dem får delta - den som kan og har lyst, oppfordres til å melde fra.

 • Sak 4 Evaluering av 1. mai

  Kasserer Vibeke gikk gjennom regnskapet for arrangementene den 30.04 og den 1.05. (Se vedlegg 6 og 7).

  2022 var første året der vi forsøkte å sette opp et budsjett for et samlet første mai når det tidligere var separate arrangement.

  Vi må bestille flere første mai-pins neste år.
  Flere poster i budsjettet kostet mer i realiteten enn det var budsjettert med. Vibeke gikk gjennom de ulike postene.

  Så langt ser det ut for at det er et underskudd på arrangementene: vel 13.000 i minus.

  Styret blir enige om å kontakte Orkland SV og spørre om å bidra til å dekke deler av underskuddet. Styret drøftet også hvorvidt man i fremtiden skal droppe avisannonsen, som er blitt veldig dyr.

  Styret skal sette ned neste års 1. mai-komité i neste møtet. Olga oppdaterer aktivitetskalenderen.

 • Sak 5 Nominasjon i Orkland Arbeiderparti og Trøndelag Arbeiderparti

  Styret ble påmint frister for arbeidet:

  Orkland AP (se vedlegg 8):

  Følgende frister:
  - Fredag 19. august - må lagene sende inn sine forslag
  - Onsdag 31. august - sender Nominasjonskomiteen ut sitt første listeforslag
  - Mandag 10. oktober - frist for lagene å komme med endringsforslag
  - Tirsdag 1. november - sender Nominasjonskomiteen ut sitt endelige listeforslag

  Trøndelag AP (se vedlegg 9 og 9.1):
  Følgende frister:
  - Innen 26 April - det sendes en forespørsel til de sittende kandidatene
  - Innen 20. mai- svar fra de gamle kandidatene på om de tar gjenvalg eller ikke.
  - Innen 13. juni - alle partiavdelinger fremmer forslag på Fylkesordførerkandidat og Fylkesvaraordførerkandidat samt aktuelle kandidater fra eget kommuneparti/region.
  - Innen 31.08 sender nominasjonskomiteen ut sitt første listeforslag til kommunepartiene. (NB. Denne datoen ble flyttet fra den 20.06, som var opprinnelig dato i planlagt prosess.)
  - Innen 19. september sender kommunepartiene inn sine endringsforslag til nominasjonskomiteens listeforslag.
  - Innen 1. oktober sender nominasjonskomiteen ut sitt endelige listeforslag.
  - Innen 1. november må kommunepartiene avholde medlemsmøter/representantskapsmøter for å velge utsendinger til nominasjonsmøtet. Nominasjonskomiteens forslag kan også behandles på disse møtene, men eventuelle endringsforslag må da fremføres på nominasjonsmøtet.
  - Lørdag 26. november avholdes nominasjonsmøtet.

  Leder i Nominasjonskomiteen Jorodd Asphjell orienterte kort om arbeidet hittil. Parallelt med styremøte foregikk det et møte med nominasjonskomiteen, der komiteen jobbet med sitt første forslag til liste. Den som ev. måtte ønske å etterende noen til navn, må en gjerne gjøre det fortsatt. Førsteforslag til liste kommer som planlagt innen 31.08.

  Leder Hanne informerteom at hun hadde hatt samtaler med flere andre kommunepartiledere for å jobbe for en sterk plassering for Trude på fylkestingslista. Dette arbeidet vil fortsette.

 • Sak 6 Programprosess i Orkland AP

  Programkomiteen orienterte fra møtet sitt den 17.08. Referat fra møtet ble vedlagt saklista. (Se vedlegg 10)
  Det ble fordelt tema på ulike medlemmer i komiteen, som skal jobbe videre med å spisse budskapet på sine respektive området. Programmet skal bli mer kortfattet og lett forståelig en før, mer konkret. Bortsett fra å utarbeide et godt program som forhåpentligvis vil favne bredt, må vi bli flinkere til å fremsnakke oss selv og løfte frem de sakene vi har fått gjennomført i inneværende periode.
  Frem til den 19.09 skal komiteen utarbeide et første utkast til program.

  Hva er "overskrifta" vår? Hva er "hovedbudskapet"? Det er et tema som går gjennom. Styret oppfordres til å komme med innspill på det.

 • Sak 7 Planlegging av kommende medlemsmøte

  I uke 38 ligger det an til et medlemsmøte med program som tema. Sted og dato: 21.09 (onsdag), kl. 19:00 enten i Folkets hus i Råbygda, ev. Rådhuset hvis Folkets hus ikke er ledig. Hanne undersøker dette.

 • Sak 8 “En sosialdemokratisk energipolitikk for fremtiden” - diskusjonsnotat (se vedlegg 3)

  Styret diskuterte saken for å kunne sende inn sine innspill etter styremøtet. Fristen for å sende inn innspill i saken er den 30.09.2022.

  Det ble besluttet å sende dokumentet på nytt til arbeiderlagene, for at styret skal kunne behandle konkrete innspill på neste styremøte (i september).

 • Sak 9 “Medlemskapsstruktur og representasjon” - høringsdokument (se vedlegg 1)

  Styret ble enige om hvordan man skal komme frem til et samlet høringssvar.
  Forslag: arbeiderlagene kommer med sine innspill til neste styremøtet i OAP, før styret forfatter et høringssvar. Frist for å sende inn høringssvar er den 1.10.2022.

  Det ble besluttet å sende dokumentet på nytt til arbeiderlagene, for at styret skal kunne behandle konkrete innspill på neste styremøte (i september).

 • Sak 10 Storkommuneprosjektet (se vedlegg 2)

  Styret planla sin deltakelse i samlingen den 30/8 kl. 18 i Lånke Folkets hus.

  Alle faste styremedlemmer oppfordres til å stille. Forfall meldes til Hanne.

 • Sak 11 Valgkamputvalg

  Styret diskutere å sette ned et valgkamputvalg som skal sette i gang med planleggingen av valgkampen før valget i 2023.
  Styret ble enige om at styret selv kan utnevne et slikt utvalg.

  Flere aktuelle navn ble listet opp: Are, Olga, Kjell Arve, Svein Erik, Jan, Ellen, Berit By, Inge...
  Viktig å ha med folk fra ulike deler av kommunen i valgkamputvalget. Utvalget skal planlegge aktiviteten, men gjennomføringen vil nok i stor grad foregå uti lagene uansett.
  Viktig med både digital og analog kompetanse.

  Kanskje det kan være naturlig å ha lagledere som valgkamputvalg? Delte meninger om det fremkom.

  Styret oppfordres til å komme med forslag til Hanne.
  Hanne tar kontakt med dem som kan være aktuelle.
  Styret kommer tilbake til saken i neste styremøte.

 • Sak 12 Medlemssituasjon og kontingenter

  Styret gikk gjennom medlemssituasjonen og antallet medlemmer som ikke har betalt kontingent for i år. Styret ble enige om videre håndtering av saken:

  377 medlemmer registrerte nå, over 30 har ikke betalt. Lokallagslederne oppfordres til å ta en runde blant sine medlemmer og kreve inn forfalt kontingent.

 • Sak 13 Nytt fra Stortinget og Fylkestinget

  Fylkestingsrepresentant hadde ikke mulighet til å delta under behandlingen av denne saken.

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell og orienterte om aktuelle saker.

  Jorodd informerte om at stortingsrepresentantene er innkalt til et hastemøte pga. kraftkrisen. I tillegg gjorde Arbeiderpartiet en god jobb under Arendalsuka. Budsjettet i høst kommer til å være krevende i stramme tider.

 • Eventuelt

  Hanne Nyhus - orientering om innkjøpt gave til avtroppede varaordfører Are. Det kan leveres enten på et medlemsmøte, på nominasjonsmøtet eller på årsmøtet.

  Jorodd Asphjell - anbefaling om å delta på Løkeland-seminaret.

  Neste styremøte er satt til torsdag den 15.09.