Nominasjonsmøte

Tidspunkt

3. Des 2018 kl. 18:00

Sted

Folkets Hus Gjølme

Til stede

 • 38 stemmeberettigede medlemmer
 • 1 medlem med tale- og forslagsrett

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Saker

 • Ververunde

  Møtet ble innledet med ca. 20 minutters ververunde v/ Ellen Haugen Bergsrønning. Hver enkelt ble oppfordret til å ringe en eller to kjente.

  Det ble vervet 9 nye medlemmer.

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden

  Dagsorden:
  - Godkjenning av innkalling og dagsorden
  - Godkjenning av referatet fra programmøtet
  - Valg av møteleder og referent
  - Nominasjonskomiteens arbeid og forslag
  - Åpning for generelle kommentarer og spørsmål
  - Pause med kaffe, kaker og loddsalg
  - Behandling av nominasjonslisten

  Merknader:
  - Generelt: Nominasjonsmøtet ble opprinnelig planlagt avholdt lørdag 17. november, men ble utsatt grunnet røykutvikling ved Folkets Hus Gjølme.
  - Olav Huseby: Det er for kaldt i bygget. Dette må utbedres dersom partiet skal fortsette å bruke Folkets Hus Gjølme som møtelokale. Styret oppfordret forsamlingen til å gi tilbakemelding direkte til styret, dersom flere opplever møtelokalet å være for dårlig.
  - Olav Huseby: Vedtektene bør endres slik at alle medlemmer har stemmerett på nominasjonsmøtene. Løkken Arbeiderlag kommer til å sende forslag om dette til styret.

  Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent med merknader. Merknadene oversendes styret til etterretning.

 • Godkjenning av referatet fra programmøtet

  Godkjent. Ingen kommentarer eller merknader.

 • Valg av møteleder, referent og tellekorps

  Styrets innstilling:
  - Møteleder: Lisa Ofstad
  - Referent: Tormod Solem Slupphaug

  Ordstyrerbordets innstilling:
  - Tellekorps: Magni Skålholt Løseth og Roald Furuli

  Tale- og forslagsrett, innstilling ved styret:
  Nominasjonsmøtet holdes åpent for alle partimedlemmer. Partimedlemmer som ikke er medlem av
  representantskapet gis tale- og forslagsrett.

  Vedtak:
  - Møteleder: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
  - Referent: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
  - Tellekorps: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.
  - Tale- og forslagsrett: Som forslaget. Enstemmig vedtatt.

 • Nominasjonskomiteens arbeid og forslag

  Nominasjonskomiteens leder Jorodd Asphjell innledet og orienterte om nominasjonskomiteens arbeid og listeforslag.

  Det ble åpnet for generelle kommentarer/spørsmål til nominasjonskomiteen. Følgende tegnet seg:
  - Olav Huseby
  - Stig Bergsrønning
  - Are Hilstad
  - Olga Irmina Ucińska
  - Roald Furuli
  - Hans Bernhard Meland
  Jorodd Asphjell oppsummerte.

  Pause med loddsalg, kaker og kaffe.

 • Behandling av nominasjonslisten

  Det ble ikke fremmet andre forslag. Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon, som nominasjonskomiteens innstilling.

  Olav Huseby fremmet forslag om valg av tillitsvalgte for listen:
  - Trude Tevik Gulbrandsen
  - Tormod Solem Slupphaug

  Vedtak:
  - Som forslaget. Enstemmig vedtatt.

 • Loddtrekning

  Vinnere:
  - John Bergeng
  - Are Hilstad

 • Godkjenning av protokoll

  Møteslutt 20:05. Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet.