Medlemsmøte

Tidspunkt

21. Sep 2022 kl. 19:00

Sted

Folkets hus Gjølme

Til stede

 • 26 medlemmer møtte.

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • Sak 1 Program til kommunestyrevalget 2023

  Leder Hanne orienterte om programarbeidet hittil.

  Programkomiteen i Orkland AP består av:
  Are, Hanne, Jan, Oddvar, Marita, Trude, Karen Unni, Svein Erik, Sivert, Olga.

  Våre vedtekter fastslår at programmet må vedtas to uker før vi velger representantene til kommunestyreliste, dvs. to uker før nominasjonsmøtet.

  Med bakgrunn i dette har styret i Orkland Ap fastsatt følgende datoer for disse møtene:
  Programmøte: 17.11.2022
  Nominasjonsmøte: 30.11.2022.

  Programkomiteen er godt i gang med sitt arbeid, men arbeidet er ikke ferdig. Det jobbes med utgangspunkt i forrige program - kanskje noe kan videreføres, andre ting må kanskje strykes.

  Målsettingen er å lage et program med klare budskap, som er lett å forstå og som vi kan skille oss ut på.
  Hva blir overskriften/slagordet på programmet? Hva er vår historie?

  Noen problemstillinger må fremdees avklares. Programkomiteen er derfor ute etter innspill fra medlemmene.

  Medlemmene ble invitert til gruppearbeid for å kunne forslå løsninger på noen av problemstillingene. Det ble gjennomført en muntlig oppsummering i salen, og i tillegg samlet programkomiteen innspillene på papir. Disse skal brukes i komiteens videre arbeid.

  Det ble servert pizza underveis i møtet.

 • Sak 2 Kommuneplanens arealdel

  Leder Hanne orienterte om kommuneplanens arealdel. Dokumuentet skal si noe om arealbruk og by- og tettstedsutvikling.

  Mange innspill er kommet inn.

  Vektlagt:
  - hensyn til jordvern
  - hensyn til tettstedsutvikling
  - de ulike behovene ulike steder

  Arealplanen generelt inneholder mange gode formuleringer og mye er man fornøyd med foreløpig. Noen viktige debattmomenter gjenstår:

  Det bør settes av egne områder tilspredt boligbygging. Kommunen har oppfordret til å komme med innspill på aktuelle områder der dette kan gjøres, men det er viktig at grunneierne er med på dette.

  Sentrumsutvikling og videre utvikling av Orkanger som regionalt handelssenter - et viktig tema. Hvor skal det være tillat med handel, bevertning? Hvor høyt skal man bygge i sentrumsområdet?, osv. Hvordan og hvor mye skal vi fortette?

  Kommunedirektøren vurderer at det er tilstrekkelig kapasitet mtp. areal til skole og barnehage i kommunen, med unntak av Orkanger-området.

  Et annet viktig emne: næringsutviklign og bestemmelser på Laksøra/Beitøra. Skal det lempes noe på bestemmelsene?

  Fritidsboliger og utvikling av fritidsområder er også en viktig del av arealplanen. Hvor og hvor tett skal man bygge hytter? Fortetting av eksisterende hyttefelt er kommunedirektørens tilnæring.

  Det er gjennomført fire folkemøter med arealplan som tema, i Orkland.

  Fremdrift:
  - Statsforvalteren har frist i dag mtp. å komme med en uttalelse
  - Deretter gjennomgang av innkomne innspill
  - Behandling i Hovetutvalg Forvaltning i november
  - Sluttbehandling i kommunestyret i mars.

  Flere temaer må snart avklares med våre samarbeidspartnere Sp og KrF.

  Det ble åpnet for innspill fra salen.

  Etter det avsluttet Hanne ordskiftet.

  Det ble foretatt loddtrekning.