Styremøte

Tidspunkt

18. Okt 2022 kl. 19:00

Sted

Aa skole, Krokstadøra

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Vibeke Mehlum
 • Olga Ucinska
 • Kjell Arve Berg
 • Svein Erik Jørgensen
 • Oddleif Bakås
 • Sivert Dombu
 • Berit Solem
 • Bjørn Inge Fossmo

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

  Datoen for styremøtet ble varslet på messenger mandag den 10.10.2022. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om på messenger fredag den 14.10.2022.

  Oppmøte før dagens møte var kl. 18:00 på Snillfjord omsorgssenter, for omvisning på senteret og Aa skole deretter.
  Møtestart deretter: kl. 19:00 på skolen.

  Vedtak: styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger direkte etter siste styremøte den 15.09.
  Merknader: Styret mente referatet inneholdt opplysninger som var for detaljerte for at referatet skulle kunne ligge offentlig på våre nettsider. Referatet ble derfor “låst” og er publisert, men ikke offentlig (innsyn krever innlogging på Mittap.no). Det kom også kommentarer om at referatene generelt er for detaljerte. Styret tar en vurdering på dette videre i møtet. (Sak 11)

  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.
  - Medlemsmøte i Råbygda. Tema: innspill til programarbeidet, arealplan. Godt oppmøte, mange innspill.
  - Pub-kveld for damer - for å ivareta nyinnmeldte kvinnelige medlemmer og ellers kvinner i partiet
  - Samling med de andre kommunene i storkommuneprosjektet. Tema for kvelden var mediehåntering, sosiale medier.

  Aktiviteter/saker å merke seg fremover:
  - Regionmøte den 31.10. Invitasjon fra fylkesstyret er kommet. Hanne, Olga, Svein Erik deltar. Samarbeid på tvers av kommunepartier, samarbeid med AUF og fagbevegelsen er noe av temaet.
  - Arealplanprosess: noe forsinket. Det er gjort noen avklaringer mtp. habilitet på e-post til kommunerepresentantene.
  - Statsbudsjettet: i forslaget ligger det at det er mer inntekter fra havbruk og vind å vente, men lavere eierutbytte i TrønderEnergi. Trukket tilbake investeringstilskudd ifm. sykehjemsplasser - alvorlig for Orkland.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Post

  - Søknad om støtte fra Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
  - Brev fra Coop vedr. søknader i forkant av stand på butikkene - gjelder ikke butikkene i Orkland (vi har ikke Coop Midt-Norge butikker). Hanne tar kontakt med Coop her og hører om hvordan man skal gjøre det her.
  - Informasjonsmøte for politiske partier - invitasjon fra kommunal- og distriksdepartementet. Vibeke skal delta på møtet.
  - Tranmælfestivalen: 21.-22.10. Arr: Nidaros sosialdemokratiske forum og Trondheim AP. Hanne skal delta i en paneldebatt, godt og tett program ellers. Påmelding.

  Vedtak: Orkland Ap støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund med 500 kroner.

 • Sak 5 Nytt fra Stortinget og Fylkestinget

  Saken går ut iom. at våre storings- og fylkestingsrepresentanter ikke har hatt anledning til å delta på møtet.

 • Sak 6 Nominasjonskomiteen i Trøndelag AP sin endelige forslag til nominasjonsliste

  Nominasjonskomiteen i Trøndelag AP kom den 30.09.2022 med sin endelige innstilling til nominasjonsliste før fylkestingsvalget i 2023. Innstillingen er enstemmig og ligger vedlagt.
  Nominasjonsmøtet i TRAP skal gjennomføres den 26.11.2022 da vedlagte forslag skal behandles av utsendingene fra kommunepartiene.

  Trude er foreslått på plass nr 13 til tross for våre forsøk for å få henne lenger opp.

  Styret behandlet innstillingen.

 • Sak 7 Utsendinger til nominasjonsmøtet den 26.11.2022

  Orkland Ap får, i likhet med alle andre kommunepartier i Trøndelag, et bestemt antall utsendinger til nominasjonsmøtet i TRAP. Antallet utsendinger bestemmes ut fra medlemstallet. Se vedlegg.
  I 2023 får Orkland AP 15 utsendinger til nominasjonsmøtet.

  Styret foreslo utsendingene fra kommunepartiet (de samme utsendingene som til årsmøtet i TRAP):

  1. Hanne Nyhus
  2. Svein Erik Jørgensen
  3. Olga Ucinska
  4. Are Hilstad
  5. Malin Skjuleng
  6. Kjell Arve Berg
  7. Trude Tevik Guldbrandsen
  8. Sivert Dombu
  9. Marit Halsetrønning
  10. Jan Haugen
  11. Kristine Solli
  12. Inge Helgeton
  13. Berit Solem
  14. Odd Arild Svartbekk
  15. Magni Skålholt Løseth

  Olga sjekker med partikontoret om det er slik at Trude, Ellen og Jorodd har møterett som representant i styret i TRAP, fylkestingsrepresentant og stortingsrepresentant.

 • Sak 8 Status fra valgkamputvalget

  Valgkamputvalget i OAP har hittil gjennomført ett møte.
  Leder i utvalget Olga orienterte om fremgang.

  Valgkampen foran et kommunestyrevalg handler i stor grad om personer, og valgkamputvalget ønsker å profilere våre toppkandidater godt. I tillegg ønsker utvalget å presentere alle listekandidater når nominasjonslista er klar.

  Både nye og kjente aktiviteter var diskutert i utvalget. Det tas sikte på å sette opp en kalender over kommende aktiviteter etter hvert, slik at de involverte skal ha god tid på å få med seg hva de skal deltapå og forberede seg.

  Kasserer Vibeke ønsker oversikt over ting som skal kjøpes inn. Det skal valgkamputvalget utarbeidet når dette er avklart.

 • Sak 9 Høstkampanje og stand lørdag den 29.10

  Fra den 13.10 tom. den 30.10 gjennomføres en nasjonal kampanje i Arbeiderpartiet, som markerer ca. ett år fra forrige valg og ett år igjen til neste. Det gjennomføres nasjonale aksjonsdager den 22.10 og den 29.10, der kommunepartiene oppfordres til å ha aktivitet.
  Valgkamputvalget i OAP har pekt ut lørdag den 29.10 som vår lokale aksjonsdag der det skal gjennomføres stand i hele kommunen så langt det lar seg gjøre.
  Styret la planer for høstkampanjen i samarbeid med valgkamputvalget.

 • Sak 10 Kurs/temakvelder

  Leder Hanne orienterer om planene for å gjennomføre kurs- eller temakvelder i Orkland AP for intern skolering.

  Styret drøftet saken.
  Forslag på nærmeste kurskvelder og temakvelder:
  - Sosiale medier, skolering - med Grete Bækken Mollan fra partikontoret i TRAP
  - Arbeiderpartiets ideologi

  Andre teamer for eventuelle temamøter diskuteres - viktig å arrangere temamøter som også andre enn våre medlemmer kan være med, i hele kommunen.

 • Sak 11 Referat fra styremøter

  Styret drøftet formen for sine referat fremover.

 • Eventuelt

  - Hanne: gave ifm. bryllup
  - Olga: partipost