Styremøte

Tidspunkt

8. Nov 2022 kl. 18:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Jan Haugen
 • Svein Erik Jørgensen (frem til kl. 19:30)
 • Oddleif Bakås
 • Vibeke Mehlum
 • Olga Ucinska
 • Odd Arild Svartbekk
 • Bjørn Inge Fossmo - Orkla Arbeiderlag
 • Berit Solem - Orkanger Arbeidersamfunn (frem til kl. 19:25)
 • Ellen Haugen Bergsrønning - fylkestingsrepresentant

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Marita Hammervik-Owen
 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Trude Tevik Gulbrandsen

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble satt opp i aktivitetskalenderen tidligere i høst og møtet ble varslet på messenger torsdag den 3.11.2022. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om på
  søndag fredag den 6.11.2022.

  Vedtak: Styret godkjente innkallingen og saklisten.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger direkte etter siste styremøte den 18.10.
  Ingen merknader er registrert.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen fra siste møte.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.
  - Tranmælkonferansen: Hanne bidro rundt diskusjoner om Orklands plass i det grønne skifte. Fint konsept med en politisk konferanse. Arr.: Trondheim AP og Nidaros sosialdemokratiske forum var arrangørene.
  - Høstkampanje i oktober: takk til alle som bidro.
  - Regionmøte: Hanne, Svein Erik og Olga møtte. Regionen vår er: Trondheim, Skaun, Orkland, Rindal. Valgkamp, samarbeid med AUF og fagbevegelsen var tema.
  - Aktuelle saker: grunnrenteskatt, Orkdalspakken, Thams innovasjon og midler fra SIVA, mulig salg av kommunehuset på Krokstadøra, batterifabrikk i Ustmarka, statsbudsjettet, kommunebudsjettet.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Nytt fra Stortinget , Fylkestinget og styret i Trøndelag AP

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, fylkestingsrepresentant Ellen Haugen Bergsrønning og styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterer om aktuelle saker så fremt de er i møtet.

  Jorodd og Trude var ikke til stede.

  Ellen orienterte om aktuelle saker fra fylkestinget: budsjettet for Trøndelag fylkeskommune, belysning langs fylkesveiene, videregående skoler.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Sak 5 Planlegging av kommende møter

  1) Programmøte den 17.11
  Programkomiteens forslag er innstillingen til møtet. Lokallagene er oppfordret til å ta en runde på programmet i sine fora før programmøtet. Debatten vil foregå i programmøtet.
  Styret kommer etter behandlingen av programmet til å be om fullmakt til å foreta mindre språklige endringer/språkvask i dokumentet.
  Innledning: presentasjon fra programkomiteen på de ulike områdene i programmet. Komiteen deler på dette.
  Møteleder: Svein Erik
  Tellekorps: 2 stk
  Sekretær: Olga og Vibeke
  Tid og sted: 17.10.2022, 18:00 Folkets hus Gjølme
  Servering: snitter, kake, kaffe: Olga, Hanne, Vibeke tar med kake. Svein Erik, Odd Arild og Jan tar med snitter. Lisa og Karen Unni skal spørres om å koke kaffe. Styret møter en halvtime før møtet for å sette ut bord o.l.
  invitasjon: sendes til alle medlemmer på epost. Påminnelse om at endringsforslag må leveres skriftlig.
  loddsalg: Vibeke ordner.

  2) nominasjonsmøte den 30.11
  tid og sted: 30.11.2022 kl. 18 på rådhuset.
  ordstyrer: Are Hilstad?
  innleder: Per Olav Hopsø?
  tellekorps: 2 stk
  sekretær: Olga
  servering: pizza
  loddsalg: Vibeke ordner.

  3) Budsjettmøte
  Kan tas i forbindelse med gruppemøtet, før budsjettet behandles i formannskapet. Medlemmene får innkalling til medlemsmøte samtidig med gruppemøte der kommunestyregruppa møter.

  4) Temamøte om ideologi
  innleder: Gaute Børstad Skjervø
  Dato: 5.12.2022

 • Sak 6 Partipost

  Styret planla utsendingen av neste partipost til medlemmene.
  Hanne og Olga samarbeider om utsending av kommende partipost.

 • Sak 7 Arbeidsgruppe ifm. Industrikonferansen

  Årets industrikonferanse den 30.04 var en suksess, og det har vært uttrykt ønske om å gjøre konferansen til en tradisjon.

  Styret foreslår å sette ned en arbeidsgruppe som skal ha ansvar for planlegging av arrangementet til neste vår.

  Hanne Nyhus, Bjørn Inge Fossmo, Jorodd Asphjell, Sandra Åberg Krisitiansen, Jan Haugen, Ellen Haugen Bergsrønning er foreslått.

  Hanne kaller inn til et møte.

 • Sak 8 1. mai-komité

  Styret satte ned 1. mai-komiteen for 2023:
  Leder: Vibeke Mehlum
  Odd Arild Svartbekk, Tore Krisitiansen
  1 representant fra Løkken: Harald Garberg
  1 representant fra Råbygda: utnevnes i etterkant.
  1 representant fra Orkanger: utnevnes i etterkant.

  Vibeke kaller inn til et møte.

 • Sak 9 Innkjøp til valgkamputvalget

  Leder i valgkamputvalget Olga Ucinska redegjorde for foreløpige innkjøpsplaner i forbindelse medkommende valgkamp:
  2 stk beach-flagg
  2 stk parasoller
  300 stk røde pappkopper.
  Samlet kostnad: 7125 kroner.

  Styret godkjente innkjøpene. Innkjøpene foretas sammen med bestillingen av utmerkelser for langvarig medlemskap, før jul.

 • Eventuelt

  Neste styremøte: torsdag 8.12, fortrinnsvis på Teams.
  Styret tar sikte på å peke ut dato for årsmøtet 2023 da.