Styremøte

Tidspunkt

10. Jan 2023 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Svein Erik Jørgensen
 • Jan Haugen
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg - fra kl. 19:20
 • Tiltredende:
 • Jorodd Asphjell
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu
 • Bjørn Inge Fossmo

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Marita Hammervik-Owen
 • Vibeke Mehlum
 • Asta Karin Nilssen Garberg

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt før jul, og møtet ble i tillegg varslet på messenger søndag den 8.01.2023. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om samme dag.

  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger dagen etter siste styremøte den 8.12.2022.
  Ingen merknader er registrert.

  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.

  En travel høst er lagt bak oss, med både nominasjons- og programprosess, arealplan og budsjettvedtak.

  Arealplanen er lagt ut på høring enda en gang. Der har det vært mange meninger, men vi ble enige med vår egen gruppe og samarbeidspartnere om en god løsning som favner bredt.

  Orkland kommune er i en prosess der man har lyst ut stillingen som kommunedirektør etter at Ingvill Kvernmo har sagt opp.

  Løkken Arbeiderlag har arrangert et skole- og bedriftsbesøk i januar, der var Hanne, flere fra styret og fylkestingsgruppa med. Meldal VGS, Orkla Industrimuseum og Rupro var på agendaen. Våre videregående skoler er et aktuelt tema i lys av utviklinga på Follo.

  På mandag den 16.01 blir det et nytt regionmøte, der møter Hanne, Svein Erik og Olga. AUF-leder i Trøndelag Emilie Græsli kommer også.

  Torsdag den 19.01 arrangerer Løkken Arbeiderlag et nytt åpent temamøte, denne gang om mineraler. Åpent for alle.

  30.01 - statssekretær fra miljøverndepartementet Ragnhild Syrstad kommer på besøk til Orkland, med bakgrunn i henvendelsen fra Elkem Thamshavn. Fjernvarmeanlegg og utnyttelse av energi blir et av temaene som blir diskutert. Mer informasjon vil sendes til medlemmer etter hvert.

  31.01 - samling i storkommuneprosjektet, mer informasjon kommer til styret.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Post

  - Seniorpolitisk utvalg (se vedlegg)

  Styret i Trøndelag Arbeiderparti opprettet et Seniorpolitisk utvalg som har vært i aktivitet siden januar 2020. Valborg Sund, medlem i seniorpolitisk utvalg i fylket, har tatt kontakt med flere kommuner, deriblant Orkland, for å drøfte muligheten av å opprette et seniorpolitisk utvalg i flere kommunepartier. 3-4 dedikterte seniorer, minst 1 fra styret, ønskes i et slikt utvalg.

  Flere gode navn løftes, blant annet:
  Lisa Ofstad, Karen Unni Knudsen, Bjørn Inge Fossmo, Inge Helgeton, Rolf Inge Furuhaug, John Ivar Evjen, Marit Togstad, Åse-Liljan Berg, Olav Huseby, Elin Kojan, Solbjørg Brandås, Liv Inger Skjølsvold, Laila Selven.

  Styret er enige om å forespørre de fire første navnene på lista først. Hanne tar en runde på dette.

  - Arbeidsgrupper
  "Flere unge ut i arbeid"
  "Helse og velferd"

 • Sak 5 Nytt fra Stortinget, fylkestinget og styret i Trøndelag AP

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, fylkestingsrepresentant Ellen Haugen Bergsrønning og styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterer, så fremt de deltar i møtet, om siste aktivitet og viktige saker.

  Stortinget har så vidt kommet i gang etter juleferien. Snart starter forberedelsene til landsmøte i april også.

  Målingene før kommunestyrevalget tilsier at befolkningen lokalt har tillit til lokalpolitikerne fra Arbeiderpartiet, det gir motivasjon.

  Styret tar saken til orientering.

 • Sak 6 Industrikonferansen 2023

  Før jul ble det satt ned en arbeidsgruppe ifm. organiseringen av årets industrikonferanse. Arbeidsgruppa orienterer styret om det som hittil er avklart/planlagt.

  Hanne, Jan, Sandra, Ellen, Jorodd, Bjørn Inge er med i arbeidsgruppa. De hadde første møte den 9.01.

  Årets konferanse blir lørdag 22.04.
  Espen Bath Eide, Tonje Brenna, Terje Aasland, Frode Alfheim (leder i Industri og energi), Peggy Følsvik, Steinar Krogstad, nevnes som aktuelle innledere. Jorodd jobber med å få inn en gjest fra Stortinget, Jan skal prøve å få tak i noen fra fagbevegelsen. Temaet for konferansen er ikke detaljplanlagt ennå, styret er velkommen til å komme med innspill.

  Styret drøftet saken.

 • Sak 7 Skoleringsønsker i vårhalvåret

  Styret drøftet saken.

  - mediahåndtering
  - sosiale medier
  - program

  nevnes som aktuelle skoleringstema.

 • Sak 8 Årsmøteplanlegging

  Datoen for årsmøtet 2023 er satt: årsmøtet blir den 9.03.2023.
  Valgkomiteen er varslet og bedt om å starte sitt arbeid.

  Styret forberedte årsmøtet ellers.

  Olga tar imot innspill til styrets beretning. Noe smårusk/språkfeil nevnes, det skal ryddes opp i.

  Fylkespartiet ønsker å komme på årsmøtet og bruke ca. 1 t og 15 min av årsmøtet. 1 fylkestingskandidat som innleder politisk (ca 20 min) og en fra valgkamporganisasjonen som innleder om den organisatoriske valgkampen i kommunepartiene (ca 20 min).

  Forslagsfristen til fylkespartiets årsmøte er 3. mars. Det passer ikke fullt så bra med at vårt årsmøtet først skal skje den 9.03. Hanne skal undersøke hvordan man skal løse det praktisk mtp. innsending av uttalelser.

  Innleder er ikke avklart ennå.

  Olga skal sende ut invitasjoner i posten til alle som skal motta merker for langvarig medlemskap i 2023.

  Hanne undersøker med lokallagslederne ang. årsmøtedatoer i lokallagene.

 • Sak 9 Aktivitetsplan 2023 - vår

  Styret drøfter saken og setter opp første utkast til aktivitetsplan for første halvår 2023. Leder foreslår følgende datoer for styremøter:
  Forslag til styremøter: 28/2, 15/3, 20/4, 25/5, 13/6.

  Innspill til aktivitetsplanen:

  Besøket visningsfjøset til Norsk kylling ifm. et styremøte om våren en gang?
  Dyrevelferd som tema? Aktuell sak ifm. mediaoppslag den siste tiden.
  Befaring i Ustmarka om våren?

  Olga oppdaterer aktivitetskalenderen.

 • Eventuelt

  Ingenting fremkom på Eventuelt.