Styremøte

Tidspunkt

5. Mar 2019 kl. 18:00

Sted

Møterom 1106, Orkdal Rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Vibeke Mehlum
 • Eystein Steigen
 • Olga Irmina Ucińska
 • Tina Øyås
 • Berit Ingeborg By
 • Sivert Dombu
 • Asta Karin Nilssen
 • Berit Solem
 • Hans Bernhard Meland
 • Ellen Haugen Bergsrønning

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Kjell Arve Berg
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Solem Slupphaug
 • Hanne Nyhus
 • Are Hilstad
 • Jorodd Asphjell

Saker

 • Godkjenning innkalling og saksliste

  Godkjent uten kommentarer eller merknader.

 • Vedtak fattet utenfor ordinære styremøter

  - Mindre justeringer av sakspapirene til årsmøtet (endringsforslag vedtekter, uttalelse fylkesvei 65 ved By, årsmelding 2018).

 • Referatsaker / Innkommet post

  - Kontingentbrev 2019 fra Arbeiderbevegelsens Arkiv
  - Veiledning om avlevering og bruk av arkivmateriale hos Statsarkivet
  - Referat fra årsmøtet i TRAP 2-3. mars 2019

  Merknader / info:
  - Kommunepartiet betaler kontingent for 2019 til Arbeiderbevegelsens Arkiv.
  - Det bør tas en opprydning i sakspapirer, materiell m.m. fra de "gamle" kommunepartiene, hvor det sørges for at alt arkiveres på en trygg og varig måte.
  - Trude, Oddleif, Toril, Olga, Ellen, Eystein, Sivert, Odd Arild, Hanne, Tina, Berit By, Hans Bernhard, Marita, Svein Erik, Jan Rune og Jorodd deltok på årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti 2-3. mars. Sivert Dombu og Hanne Nyhus holdte innlegg fra talerstolen.

 • Nominasjonslista: trukket kandidatur

  Hallvard Erlandsen, som står på plass nr. 21 på valglista har trukket seg da han skal flytte ut av Orkland kommune.

  Justering av valglista, omforent i møtet:
  - Erik Torblå flyttes opp fra plass nr. 35 til 21.
  - Deretter flyttes alle mannlige kandidater fra og med nr. 37 to hakk oppover på lista.

 • Valgkamp / valgkamputvalg

  Valgkampleder Eystein Steigen orienterte om valgkampplan og vårkampanje. Det ble i møtet drøftet ulike strategier, muligheter og utfordringer ift. valgkampen.
  Det blir vårkampanje 6-12. mai med ulike aktiviteter i løpet av uka, og stands/aktivitet i hele kommunen lørdag 11. mai.

  Vedtak, omforent i møtet:

  Valg av forhandlingsdelegasjon
  - Are Hilstad
  - Trude Tevik Gulbrandsen
  - Svein Erik Jørgensen

  Valg av valgkamputvalg
  - Eystein Steigen (valgkampleder)
  - Berit By
  - Kjell Arve Berg
  - Hanne Nyhus (ikke forespurt)
  - Lars Kirkholt

  Valgkamputvalget gis fullmakt til å supplere utvalget med flere medlemmer og representant fra LO etter behov.

 • 1. mai 2019

  Planlegging av 1. mai:

  1. mai-komiteene i Orkdal og på Løkken planlegger og gjennomfører 1. mai-arrangement i Råbygda, Løkken og på Orkanger i samarbeid med lokallagene.

  Styret ønsker at Are Hilstad stiller som hovedtaler på Orkanger (og evt. andre steder i kommunen der det er mulig mtp. tidsskjema).

  På Løkken stiller Gunn Elin Høgli som hovedtaler, og Are spørres om å holde appell.

 • Rutiner for melding av forfall og innkalling av vara

  Forslag ved Tormod:
  - 1. vara innkalles fast til alle styremøter.
  - Forfall skal meldes i god tid via styrets Messenger-gruppe.
  - Partiets sekretær skal varsle varamedlemmer ved forfall blant styrets faste medlemmer.

  Vedtak:
  - Som forslaget, enstemmig.

 • Eventuelt

  Diverse info:
  - Det blir 8. mars -markering på Arbeiderstuggu på Løkken fra kl. 18-20. Partimedlemmer av begge kjønn oppfordres til å møte.
  - Lisa Ofstad har fått blomster fra partiet i 75-årsgave.
  - Landsmøtet 2019: Are og Trude har meldt forfall.
  - Nye medlemmer bes om å melde inn sine personnummer til Vibeke, da dette må registreres i Brønnøysundregistret.

 • Godkjenning av protokoll

  Møteslutt 20:10.
  Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet.