Styremøte

Tidspunkt

2. Apr 2019 kl. 18:00

Sted

Formannskapssalen Orkdal Rådhus

Til stede

 • Svein Erik Jørgensen (møteleder)
 • Olga Irmina Ucinska
 • Eystein Steigen
 • Hans Bernhard Meland
 • Sivert Dombu
 • Kjell Arve Berg
 • Svanhild Aune
 • Oddleif Bakås
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Kjell Solem Slupphaug
 • Berit Solem
 • Are Hilstad

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Vibeke Mehlum
 • Mathias Gården
 • Hanne Nyhus
 • Asta Karin Nilssen
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Odd Arild Svartbekk
 • Berit By
 • Jorodd Asphjell
 • Tina Øyås

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Ingen kommentarer eller merknader. Enstemmig godkjent.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak er fattet siden forrige styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  (se vedlegg)

  - "Si nei til utenlandskabler!", kronikk i Klassekampen 27.03.2019, innsendt av leder for Naturvernforbundet Mads Løkeland.
  - Vedtak og protokoll fra årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti
  - "Eldre og rus": ruspolitisk konferanse v/ Arbeiderbevegelsens Rus og sosialpolitiske forbund, 14.05.2019 Orkdal Alfarveien 5
  - Bekreftelse på statstilskudd partistøtte 2019 v/ fylkesmannen i Vestland

 • Oppfølgning av "FV65 ved By" i Fylkesutvalget

  ----------
  BAKGRUNN FOR SAKEN:
  ----------

  Orkland Ap vedtok på sitt årsmøte i 2019 en uttalelse vedrørende utbedringer av FV65 ved By. I Fylkesutvalget den 19.03.2019 fremmet Aps gruppeleder Jan Inge Kaspersen følgende spørsmålsstilling til fylkesrådmannen:

  -----
  "FV 65 ved By i Orkdal har i lengre tid vært i dårlig forvatning da vegskuldra i sørgående felt har gitt etter i årenes løp.
  Vinterstid blir situasjonen ekstra utfordrende. Bare denne vinteren har det vært flere utforkjøringer på veien som har en ÅDT på over 7100 i 2017 tall.
  Fartsgrensen på stedet er 70km/t.
  Hva gjøres for å sikre trafikksikkerheten på stedet, både på kort og lang sikt?"
  -----

  Svar fra fylkesrådmannen angående FV 65:
  -----
  "Oppsummering av arbeidet hittil:
  - 24.12.2018: Skiltet for sporete veg 1. gang, med "transportable" fundament.
  - 22.01.2019: Gitt beskjed til entreprenør om forsterket innsats med hensyn på brøyting/strøing.
  - Montering av permanente skilt for sporete veg.
  - 13.02.2019: Driftsentreprenør fikk en påminnelse med følge opp ekstra strøtiltak
  - Ca. 15.02.2019: Skilting med nedsatt hastighet til 50 km/t for den verste strekningen.
  - 26.02.2019: Ble det gjort befaring for permanente tiltak.
  - 01.03.2019: Bevilgning a v 2,5 mill. kr for permanente tiltak.
  - 08.03.2019: Planlegging av enkel grunnundersøkelse (gravemaskin)
  - 15.03.2019: Avtalt fremgangsmåte hvordan vi omsetter midlene som er bevilget.

  Arbeid framover:
  SVV kontrollere stikkrenner og vurdere om de må skiftes ut. Det gjennomføres kantforstrekning og asfaltering. Der vegskråningen er trafikkfarlig vil det bli etablert nytt rekkverk. Disse tiltakene vil utbedre den krevende situasjonen og hindre utforkjøringer framover."
  -----

  Ellen Haugen Bergsrønning ønsker en tilbakemelding fra styret på hvordan hun kan bidra til å løfte saken videre.

  ----------
  BEHANDLING / OMFORENT VEDTAK:
  ----------
  Styret drøftet saken. Styret er fornøyd med oppfølgingen så langt, men mener det er viktig å fortsatt holde trykk på det store etterslepet på fylkesveiene.

 • Status i forhandlingsutvalgets arbeid

  Are informerte og styret drøftet saken i fellesskap.

  Styret ber om at forhandlingsutvalget tar med seg innspillene fra møtet inn i arbeidet videre. Saken settes opp på neste styremøte.

 • Valgkamp og skolering

  Eystein orienterte om valgkampen og kommende aktiviteter:
  - 09.04.2019: "Ordførerduell" med Are og Oddbjørn ved Orkla Industrimuseum.
  - 10.04.2019: "Partiskolen", skolering i Skaun.
  - 25.04.2019: Bedriftsbesøk. Terje Åsland med flere. Kandidatsamling på ettermiddagen.
  - 27.04. til 11.05.2019: Vårkampanje. Stand i hele landet lørdag 11. mai.

  Valgkamputvalget tar med seg innspillene fra møtet.

 • 1. mai

  1. mai-komiteene er godt i gang både i Orkdal og på Løkken.
  (se vedlagte referat fra møter i 1. mai-komiteen Orkdal)

 • Eventuelt

  - Vi kan få støtte fra LO til innkjøp av lydutstyr. Tormod følger opp saken.

 • Godkjenning av protokoll

  Protokollen ble opplest og vedtatt i møtet. Møteslutt 19:50.