Styremøte

Tidspunkt

14. Mar 2023 kl. 18:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Ole Andreas Opphaug
 • Viktor Kristensen
 • Vivian Lorentsen
 • Sivert Dombu
 • Berit Solem
 • Malin Mehlum Skjuleng
 • Elena Selbekk

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Sandra Åberg Kristiansen
 • Kjell Arve Berg
 • Jan Haugen
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Bjørn Inge Fossmo
 • Oddleif Bakås

Saker

 • Presentasjon av nye styremedlemmer

  Nye medlemmer i styret og nye varamedlemmer presenterte seg. Velkommen til Ole Andreas, Vivian, Viktor, Malin og Sandra (ikke i møtet)!

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt i starten på året, og møtet ble i tillegg varslet på messenger søndag den 12.03.2023. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om mandag den 13.03.

  Vedtak: Styret godkjente innkallingen og saklisten.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger dagen etter siste styremøte den 28.02.2023.
  Ingen merknader er registrert.

  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterte om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.

  Hanne fortalte om aktivitetene siden siste styremøte, blant annet om:
  Oppfølgingen Orkland får som en prioritert kommune - vår veileder fra Arbeiderpartiet er Amal Abdinur
  Besøk fra Tobias Hangaard Linge på Løkken, befaringer ifm. mineralloven og gruveforurensning - NGUs geodatabase på Bjørnli, Fagerlia, Gammelgruva
  Toppkandidatsamling i Trond
  Besøk av og befaringer med partisekretær Kjersti Stenseng på Thamsklyngen og Orklandbadet

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Post

  - “Skape og dele”-kampanjen - informasjon fra Arbeiderpartiet

  Hanne skal i møte med næringsministeren om teamet førstkommende torsdag.
  Kampanjen skal vare frem til 1. mai.

 • Sak 5 Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Saken utgår pga. ingen av de aktuelle tiltredende medlemmene er til stede i kveldens møte.

 • Sak 6 Høringsuttalelser

  Høringsuttalelser som styret tok opp i forrige møte er: Flere ut i arbeid og Helse og velferd.
  Trude ble valgt til å skrive forslag til svar på den første høringen, og Hanne den andre. Trude og Hanne tar opp tråden fra siste møte og presenterer mulige høringssvar.

  Trude var ikke til stede i møtet, men jobber med sitt forslag med høringssvar.
  Hanne gikk gjennom sitt utkast. Styret er velkommen til å komme med innspill innen fristen den 27.03. Innspillene kan f.eks. sendes på e-post.

 • Sak 7 Liste til kommunevalget

  Se vedlegg. Må leveres til formannskapssekretær Ingeborg Wolden.

  Olga følger opp saken.

 • Sak 8 Skolering Mitt arbeiderparti for lokallagene

  Dato for eget møte kommer.

  Grete Bækken Mollan kommer gjerne på besøk til Orkland AP for å bistå med skolering i bruk av Mitt Ap og de ressursene som er tilgjengelige der.
  Styret drøftet saken. Muligheter for fysisk og teams-møte ble drøftet, samt målgruppe.
  Hanne hører med Grete og kommer tilbake med forslag til dato for et slikt møte snart.

 • Sak 9 Kandidatsamling - info

  Hanne Nyhus orienterer.

  Valgkamputvalget v/ Sandra Åberg Kristiansen har jobbet med å planlegge samlingen.
  Datoen er satt:
  21.03 ca. kl. 18:30
  Sted: Hanne sjekker kommunestyresalen?
  Kanskje det går an å kontakte partikontoret for å se om vi kan få noen til å ta kandidatbilder for oss?

  Iviterte innledere:
  Per Olav Skurdal Hopsø
  Gaute Børstad Skjervø
  Kristine Holmen

  Hanne og Olga følger opp saken.

 • Sak 10 Årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti

  Styret drøfter saken. Årsmøtet i Trøndelag AP avholdes 25. -26.mars 2023. I 2023 har Orkland Ap 10 utsendingsplasser på årsmøtet.

  Utsendingene vedtatt på årsmøtet i Orkland AP den 9.03:

  1. Hanne Nyhus
  2. Svein Erik Jørgensen
  3. Olga Ucinska
  4. Jan Haugen
  5. Marita Hammervik-Owen
  6. Odd Arild Svartbekk
  7. Karin Røttereng
  8. Åge Røe
  9. Malin Mehlum Skjuleng
  10. Oddvar Kjøren

  Vara:
  11. Berit Solem
  12. Sivert Dombu
  13. Asta Karin Nilssen Garberg
  14. Bjørn Inge Fossmo
  15. Marit Halsetrønning
  16. Thomas Eggan
  17. Sandra Åberg kristiansen
  18. Kjell Arve Berg
  19 Kristine Solli
  20. Viktor Kristensen
  21. Lisa Ofstad
  22.Inge Helgeton
  23. Karen Unni Knutsen
  24. Øyvind Løveseter mikkelsen
  25. Magni Skålholt Løseth
  26. Ole Andreas Opphaug
  27. Maja Rønningsbakk
  28. Hans Bernhard Meland
  29. Svanhild Aune
  30. Håkon Dollis
  31. Vivian Lorentzen
  32. Rolf Inge Furuhaug
  33. Helga Romundstad
  34. Oddvar Holmen Kvernmo
  35. Åse-Liljan Berg
  36. Jorodd Asphjell
  37. Trude Tevik Gulbrandsen

  Alle som er innkalt til årsmøtet i TRAP bes svare på forespørselen så fort det lar seg gjøre.

  De av våre vedtatte forslag fra årsmøtet som skulle sendes til fylkespartiet, er sendt inn. De av forslagene som er vedtatt oversendt til kommunestyregruppa er også sendt over.
  Hanne og Olga ser på hvilke saker som kan sendes i form av leserinnlegg til avisa.
  Én uttalelse skal følges opp av styret (strategi mtp. lokaltilpassa kollektivtrafikk). Det settes opp som en sak på et kommende styremøte.

 • Eventuelt

  - Spleis til blomster. Drøftet i møtet.