Styremøte

Tidspunkt

4. Jun 2019 kl. 18:00

Sted

Formannskapssalen, Orkdal rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Eystein Steigen
 • Sivert Dombu
 • Tina Øyås
 • Berit By
 • Kjell Arve Berg
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Svanhild Aune
 • Olga Irmina Ucinska
 • Asta Karin Nilssen
 • Kjell Solem Slupphaug
 • Berit Solem
 • Ellen Haugen Bergsrønning

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Vibeke Mehlum
 • Oddleif Bakås
 • Hanne Nyhus
 • Hans Bernhard Meland
 • Mathias Gården
 • Are Hilstad

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Enstemmig godkjent uten merknader.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  - Valg av representanter til representantskapet i Trøndelag Ap. Faste: Are Hilstad, Trude T Gulbrandsen og Svein Erik Jørgensen. Vara: Berit Solem, Eystein Steigen, Hanne Nyhus, Hans Bernhard, Marit Halsethrønning, Gunnar Bergem, Lisa Oftstad, Sivert Dombu,
  Olga Ucinska, Oddleif Bakås, Berit By, Tormod Slupphaug, Ellen Bergsrønning, Kjell Arve Berg, Vibeke Mehlum.

 • Innkommet post / referatsaker

  (se vedlegg 1-4)

  1. Aksjon Bunadsgeriljaen ved Thamspaviljongen 9. mai: ca. 100 møtte. 12 medlemmer fra Orkland Ap deltok: Trude Tevik Gulbrandsen, Lisa Ofstad, Berit Solem, Olav Huseby, Berit By, Are Hilstad, Marit J Togstad, Kjell Arve Berg, Ellen Wahlmann, Olga Irmina Ucińska, Silje Grøtjord og Tormod Solem Slupphaug.

  2. Forespørsel om nasjonal ramme for vindkraft på land fra Trønderske natur- og friluftslivsorganisasjoner
  - Omforent vedtak: Styret gir leder fullmakt til å gi en tilbakemelding til forumet.

  3. Manifestutkast Trøndelag Ap (høringsfrist 5. juni)
  - Omforent vedtak: Tilbakemeldinger fra styret i Orkland Arbeiderparti:
  - Er "manifest" riktig ordlyd?
  - Er det hensiktsmessig å slå sammen Arbeidsliv og Næringspolitisk? (spørsmål til ettertanke)
  - Næringspolitisk: må skrives om til samme format som øvrige dokument. Norges første batterifabrikk er opprettet allerede. Punkt 2: hva menes egentlig her?
  - Fiskeri og havbruk: må skrives om til samme format som øvrige dokument.
  Hvert enkelt styremedlem oppfordres til å lese gjennom og sende inn flere innspill til sekretær innen 05.06.2019 18:00.

  4. Uttalelse fra Råbygda Arbeiderlag til reguleringsplan for Furumoen
  - Styret tok uttalelsen til orientering. Følges opp av kommunestyregruppa i Orkdal.

 • Reduksjon i tilbud om ortopedi ved Orkdal Sjukehus

  Mette Skog (kommunestyrerepresentant Orkdal Ap og fagansvarlig operasjonssykepleier ved Orkdal Sjukehus) orienterte om planlagt reduksjon i tilbud om ortopedi (herunder spesielt ortopedisk øyeblikkelig hjelp) ved Orkdal Sjukehus, og hvilke konsekvenser dette kan få for blant annet legevaktsamarbeidet i kommunen.

  Omforent vedtak:
  - Styret ber Mette Skog utarbeide uttalelse/dokumentasjon om saken. Denne oversendes styret til orientering så snart som mulig. Ordførerkandidat og leder gis fullmakt til å følge opp saken i samarbeid med Mette Skog og Hanne Nyhus. Innspill til ordførerkandidat og leder vedrørende videre oppfølgning kan gis via styrets Messenger-gruppe.

 • Jordmorfølge- og beredskapstjenesten

  (se vedlegg 5)

  Kommunejordmødrene Linn Holberg og Eli Skei Kvakland møtte klokken 18:30 og orienterte om jordmorfølge- og beredskapstjenesten i Orkland.

  Omforent vedtak:
  - Styret ber ordførerkandidat og leder følge opp saken videre i AU og Fellesnemnda.

 • Utarbeidelse av delprogram

  Are og Tormod fikk forrige møte i oppgave å utarbeide et utvalg av temabaserte delprogram. Det ble lagt frem et utkast på temaet "Aktiv byutvikling".

  Aktuelle tema som det foreslås å lage delprogram for:
  1) Aktiv byutvikling
  2) Stedsutvikling og nærdemokrati
  3) Arbeid til alle
  4) Kultur, frivillighet og fellesskap

  Innspill fra styret:
  - Kandidatprofiler med "Hva er viktig for deg?" / "Hva brenner du for?" på side 2.
  - Eget felt for "Hva er din idé?" / "Hva er ditt innspill?"
  - Kan det med fordel lages en ekstra flyer/brosjyre som samler punkt 1 og 2?

 • Oppdatering fra forhandlingsutvalget

  Forhandlingsutvalget orienterte om siste status.

 • Valgavis 2019

  (se vedlegg 6)

  Omforent vedtak:
  - Ordførerkandidat og sekretær bes om å formulere og sende inn "vår side" innen fristen 7. juni. Siden sendes først til Messenger-gruppa for innspill.

 • Mål for antall nye medlemmer i 2019

  Omforent vedtak:
  - Orkland Arbeiderparti skal verve 100 nye medlemmer i løpet av 2019! (det har hittil i år blitt vervet 6 nye medlemmer)

  Innspill til oppfølgning:
  - Flere innlegg på partiets Facebook med oppfordring om å bli medlem.

 • Møteplan 2. halvår 2019

  Det er tidligere meldt inn flere ønsker om at ikke alle møter legges til tirsdager.

  Omforent vedtak:
  - Styret gir sekretær, leder og nestleder fullmakt til å flytte noen av styremøtene fra tirsdag til mandag, onsdag eller torsdag.
  - Sommeravslutning 11. eller 13. juni: avventer tilbakemelding fra Pål Sture Nilssen. Leder følger opp og avklarer dato snarest.

 • Godkjenning av protokoll

  Opplest og vedtatt i møtet.