Styremøte

Tidspunkt

15. Okt 2019 kl. 18:00

Sted

Folkets Hus Gjølme

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Sivert Dombu
 • Eystein Steigen
 • Berit Solem
 • Berit By
 • Tina Øyås
 • Hans Bernhard Meland
 • Olga Irmina Ucinska
 • Hanne Nyhus
 • Asta Karin Nilsen
 • Tina Øyås
 • Berit By
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg
 • Vibeke Mehlum

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Svein Erik Jørgensen
 • Svanhild Aune
 • Odd Arild Svartbekk
 • Jorodd Asphjell
 • Bernt Olaf Aune
 • John Lernes

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  Ingen vedtak fattet siden forrige ordinære styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  - Støtte til avholdsforbundet: styret ga leder og kasserer fullmakt til å gi støtte til avholdsforbundet.
  - Purring manglende kontingentbetaling: oversikter er sendt ut til lokallagslederne. Leder ettersender "bruksanvisning" fra partikontoret.

 • Forhandlingsutvalgets innstilling

  Forhandlingsutvalget ved Are Hilstad informerte om prosess rundt forhandlinger, plattform og veien videre.

  Forhandlingsutvalgets innstilling ble presentert, gjennomgått og redegjort for i møtet.

  Vedtak:
  - Forhandlingsutvalgets innstilling oversendes representantskapet for behandling. (enstemmig)

 • Politisk plattform

  Forhandlingsutvalget ved Are Hilstad informerte om prosess rundt forhandlinger, plattform og veien videre.

  Siste utkast til Politisk plattform ble presentert, gjennomgått og redegjort for i møtet, herunder endringer som er foretatt som følge av forhandlinger og høringsutspill.

  Merknader:
  - Det ble i møtet, både av forhandlingsutvalget selv og flere medlemmer, bemerket at styret og representantskapet burde hatt bedre tid til behandling, og vært involvert i prosessen på et tidligere tidspunkt.

  Vedtak:
  - Siste utkast til Politisk plattform oversendes representantskapet for behandling. (enstemmig)

 • Protokoll

  Protokollen ble ikke opplest og vedtatt i møtet. Godkjennes av styret?