Styremøte

Tidspunkt

20. Apr 2023 kl. 18:00

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Jan Haugen
 • Malin Mehlum Skjuleng
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Viktor Kristensen
 • Vivian Lorentsen
 • Berit Solem
 • Bjørn Inge Fossmo

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt i starten på året, og møtet ble i tillegg varslet på messenger
  søndag den 16.04.2023. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om samme
  dag.
  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til
  styret på messenger dagen etter siste styremøte den 14.03.2023.
  Ingen merknader er registrert.
  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.
  - åpne møter i regi av Løkken Arbeiderlag, Snillfjord Arbeiderlag
  - første møte med seniorpolitisk utvalg
  - varaordføreren på besøk på Orkla industrimuseum ifm. besøk av statssekretær fra kulturdepartementet og mer midler til ny utstilling på museet.
  - årsmøtet i TRAP, gode innlegg fra våre representanter, mye fokus og gode gjennomslag.
  - skolering med Grete Bækken Mollan, mittap.no
  - landsmøte 4.-6.05, Hanne skal i vei
  - ordførerkandidatmøte den 19.04
  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Post

  Saken utgår pga. at det ikke er kommet inn noe post.

 • Sak 5 Nytt fra Stortinget, fylkestinget og styret i Trøndelag AP

  Ellen og Jorodd var ikke til stede på styremøtet. Trude orienterte litt fra årsmøtet i TRAP. Trude ble gjenvalgt inn i styret der.

 • Sak 6 Industrikonferansen 2023

  Årets industrikonferanse skjer lørdag den 22.04.2023. Arbeidsgruppa v/ Jan orienterer
  om planene for dagen.
  Prosessen med å planlegge industrikonferansen var ikke så lett, det var vanskelig å få tak i store profiler på datoen man hadde satt konferansen til. Derav ble temaet for konferansen rettet mot rekruttering og kompetanse, og man avtalte deltakelse med dyktige innledere. Dessverre kom streiken i NHO, og konferansen måtte avlyses nå på våren, men vi skal prøve å gjennomføre den til høsten før valget.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 7 Markeringene av 1. mai

  Lederne for Orkanger Arbeidersamfunn Berit Solem og for Løkken Arbeiderlag Olga Ucinska, samt Jan Haugen fra Råbygda Arbeiderlag, orienterer om planene for de lokale markeringene.
  Det ligger an til flotte arrangement både på Orkanger, Løkken og Råbygda.
  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 8 Vårkampanje

  Leder for valgkamputvalget Olga orienterer.

  Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 9 Valgprogram - kortversjon

  Styret drøfter saken og setter ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en kortversjon av
  programmet.
  Forslag:
  Svein Erik, Olga, Karin, Viktor, Hanne. Hanne følger opp saken.

 • Sak 10 Oppfølging av årsmøtevedtak om kollektivtransport

  Styret drøfter saken og legger en plan for oppfølging av vedtak.
  Styret har fått i oppgave å følge opp saken for å bedre kollektivtransportløsningene i vår region og kommune.

  Det fremkom et forslag om å invitere noen fra fylkesstyret til å komme og orientere for oss, og slik at man også kunne komme med innspill. Hanne kommer til å følge opp saken.

 • Sak 11 Medlemsmøte om partiprogrammet

  Styret drøfter saken og behovet for et medlemsmøte der målet er å fordype seg i partiprogrammet vårt. Styret legger ev. planer for et slikt medlemsmøte.

  Medlemsmøtet bør skje før sommerferien. Temaene fordeles litt over en par møter, der ansvarlige for de ulike områdene går gjennom hva man har fått til og hva man går til valg på mtp. de ulike programområdene. Skolering innen partiprogrammet er målet.

 • Sak 12 Sommeravslutning

  Styret legger planer for en sommeravslutning/valgkamp-kick-off.

  Forslag til dato kommer.

 • Eventuelt

  Ingenting på eventuelt.