Styremøte

Tidspunkt

24. Mai 2023 kl. 18:00

Sted

Lille kommunestyresal, Orkland rådhus

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt i starten på året, og møtet ble i tillegg varslet på Messenger søndag den 21.05.2023. Innkallingen og saklisten ble sendt på e-post og varslet om samme dag.

  Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.
  Vedtak: Godkjent

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på Messenger rett etter siste styremøte den 20.04.2023.
  Ingen merknader er registrert.

  Bevilgning til nettannonser i regi fylkespartiet utsendt og vedtatt på Messenger.

  Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.
  Vedtak: Godkjent

 • Sak 3 Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.

  Det ble gitt en muntlig orientering i møtet om følgende:

  Halvering av busspriser
  Vi inviterer fylkespolitikerne til å få orientering om satsing på buss i vårt distrikt
  Hanne har deltatt på landsmøte, og ga en orientering fra det
  Amal Abdinur følger opp Orkland Arbeiderparti spesielt fra partikontoret i Oslo
  Vi har arrangert 1. mai over hele kommunen med svært godt oppmøte
  Vi har hatt stands mange plasser i kommunen to helger i mai
  Det er satt ned en gruppe som jobber særskilt med saker som angår Orkanger i tillegg til det ordinære valgkamputvalget vårt
  Hanne har vært i Skellefteå på besøk for å se på deres batterisatsingsprosjekt
  Revidert nasjonalbudsjett har kommet, der er det flere gode saker for oss. Spesielt regulering av pensjoner. I tillegg blir investeringstilskuddet til sykehjem opprettholdt, og Orkland får økte tilskudd til kultur og idrett.
  Det ble gitt en orientering om valg av lokasjon for ny brannstasjon i Meldal. Saken er nå avgjort og valget falt på Messråa.
  Industrikonferansen måtte utsettes på grunn av streik. Den blir nå satt opp den 24. august på Orkel.

  Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
  Vedtak: Tatt til orientering.

 • Sak 4 Søknad om støtte fra Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund AEF (se vedlegg).

  Støtte på 600 kr ble vedtatt.

 • Sak 5 Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Saken utgår da ingen representanter er til stede i møtet.

 • Sak 6 Besøk av statsministeren den 6.06 - program

  Styret drøftet saken og la planer for besøk av Jonas Gahr Støre i Orkland den 6.06.

  Besøket starter på Washington Mills A/S, deretter drar vi til Amfi OTI og besøker apoteket der flyktninger fra Ukraina har fått praksisplass. Vi lager også stand ved hovedinngangen der vi står med statsministeren etterpå.

 • Sak 7 Medlemsmøter den 25/5 og den 7/6

  Styret drøftet saken og diskuterer planene for kommende medlemsmøter om program/valgkamp/skolering av kandidater.

  Vi lager en informasjonsstrategi for å skolere medlemmene g kandidatene våre. Oppgaver med å presentere våre saker innenfor de ulike temaene er fordelt til de som har spesiell kompetanse og interesse.

  Vedtak: Tatt til orientering

 • Sak 8 Sommeravslutning og kick-off

  Styret drøftet saken og la planer for sommeravslutningen/kick-off-arrangementet.

  Vi møtes i Råbygda den 20. juni kl. 18:00
  Emil Råen og Per Olav Skurdal Hopsø er invitert. Vi jobber videre med å finne noen fra partiet som kan vi litt «valgkampopplæring».

  Vedtak: Vedtatt

 • Sak 9 Valgkamp/valgmateriell

  Sandra fra valgkamputvalget orienterte om status, styret drøftet videre arbeid og materiell.

  Siste møte var 25.4. for å planlegge vårkampanjen. Vi har mange planer framover som vi vil presentere på medlemsmøtene og andre fora.

  Det er satt ned en egen gruppe som jobber med materiell. Den slår vi sammen med valgkamputvalget.

  Vedtak: Tatt til orientering

 • Sak 10 Vormstad biogassanlegg

  Leder Hanne orienterer om saken. Se vedlegg for uttalelser og mer informasjon.

  Vedtak: Tatt til orientering

 • Eventuelt

  -Vi har brukt mer enn budsjett på utsending av SMS i år. Kasserer får fullmakt til å omdisponere midler fra andre poster.

  -Det er åpent møte om områdeplan til Eiktyr Industripark i kinosalen på Orkanger den 31. mai. Se informasjon på www.orkland.kommune.no

  -Vi gikk igjennom regnskapsavslutninga og kom med innspill til disponeringer