Styremøte

Tidspunkt

7. Sep 2023 kl. 17:30

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Svein Erik Jørgensen fra kl. 18:20
 • Sandra Åberg Kristiansen frem til kl. 18:30
 • Elena Selbekk fra kl. 18:00
 • Olga Ucinska
 • Ole Andreas Opphaug
 • Malin Mehlum Skjuleng
 • Viktor Kristensen
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Jorodd Asphjell
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Trude Tevik Gulbransen
 • Bjørn Inge Fossmo

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble varslet på søndag den 03.09 på messenger. Sakslisten ble sendt ut den
  6.09.
  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret
  på messenger rett etter siste styremøte den 08.08.2023,
  Ingen merknader er registrert.
  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • 3. Leder orienterer

  Leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.
  Bl.a. besøk av Nordisk råd, mye valgkampaktivitet, næringslivs-turné i Meldal.
  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • 4. Post

  Vedtak: Saken utgår pga. manglende innkommende post i ferien. For søknad fra AUF, se egen sak.

 • 5. Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, fylkestingsrepresentant Ellen Haugen Bergsrønning og
  styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterer, så fremt de deltar i møtet, om siste
  aktivitet og viktige saker.

  Jorodd og Ellen orienterte. Det jobber blant annet med å følge opp nye nasjonale vedtak og gladsaker.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • 6. Søknad fra AUF ang. valgkampstøtte

  Se vedlegg.

  Forslag i møtet: Orkland AP innvilget en støtte på 1000 kr til AUFs valgkamparbeid.

  Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 • 7. Valgvake

  Leder Hanne orienterer om planlagt valgvake i Damphuset den 11.09.

  Arrangementet starter kl. 19 og avsluttes kl.01. Både medlemmer og sympatisører ønskes velkommen. Mulighet for å kjøpe mat og drikke.
  Det sendes ut en sms med en ekstra invitasjon til alle medlemmer og partivenner.

  Viktor, Ole Andreas og Jorodd melder seg til å ta ekstra ansvar ifm. valgvaken.

 • 8. Partipost

  Styret drøfter utsending av kommende partipost. Hanne og Olga samarbeider om kommende utsending.

 • 9. Økonomi/budsjett

  Leder Hanne og kasserer Malin orienterer om status for valgkampbudsjett.

  Hittil er det brukt over 70000 kr på valgkamp, men vi har også mottatt over 40000 i støtte fra ulike hold. Vi er dermed foreløpig fortsatt innenfor vedtatte budsjett på 60000 kr.

 • 10. Etter valget - planlegging av videre prosesser

  Forhandlingsutvalget orienterete, styret drøftet saken.
  Ingen innvendinger ifm. mandat fremkom.

 • Eventuelt

  - Malin: undersøker muligheter for å skaffe kredittkort slik at innkjøp blir mulig uten store utlegg.
  - Sandra: ønsker å undersøke mulighet for å innhente SoMe-hjelp fra valgkampansvarlige i Trøndelag AP den siste helga før valget.