Styremøte

Tidspunkt

19. Okt 2023 kl. 18:30

Sted

Orkland rådhus, Dyrlikammen

Til stede

 • - Hanne Nyhus (Teams)
 • - Jan Haugen
 • - Sandra Åberg Kristiansen
 • - Svein Erik Jørgensen (Teams)
 • - Karin Leknes Røttereng
 • valgkamputvalget (tom. sak 3)
 • - Malin Mehlum Skjuleng
 • - Bjørn Inge Fossmo
 • - Viktor Kristensen
 • - Olga Ucinska

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Sivert Dombu
 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt i siste styremøte og minnet om på messenger den 13.10.
  Innkallingen kom på e-post samme kveld.
  Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret
  på messenger rett etter siste styremøte den 07.09.2023,
  Ingen merknader er registrert.
  Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • 3. Evaluering av valgkampen 2023

  Kasserer Malin orienterer om økonomien etter valgkampen.
  Valgkampleder Olga orienterer om forbruken av bestilt materiell - antall brukte roser, lefser o.l.

  Styret evaluerte valgkampen og noterer viktige momenter til neste valgkamp.

 • 4. Leder orienterer

  Nestleder Jan og leder Hanne orienterer om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.

  - Bytte i hovedutvalgene: Jørn Arild inn i Teknikk, Jan inn i HOK
  - Representantskapsmøte i TRAP helga 14.-15.10
  - Utvalgsarbeid i TRAP mot 2029. Leder: Per Olav Hopsø, Jan Haugen representerer OAP. Mål: løft, tydelig nasjonal stemme. Første møte nå på mandag den 23.10 i Trondheim.

  Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • 5. Post

  - Søknad om støtte fra Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
  Forslag: Saken oversendes til behandling under årsmøtet.
  Votering: Enstemmig vedtatt.
  - Innspill til internasjonalt utvalg
  Forslag: Olga Ucinska som innspill på representant
  Votering: Enstemmig vedtatt.

 • 6. Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell samt fylkestingsrepresentant og styremedlem i TRAP Trude
  Tevik Gulbrandsen orienterer, så fremt de deltar i møtet, om siste aktivitet og viktige saker.

  Saken utgår pga. ingen aktuelle medlemmer i møtet.

 • 7. Status om fordeling av posisjoner og verv etter valget

  Leder Hanne orienterer om fordelingen i flertallsgruppa hittil.
  Fordelingen av posisjoner i hovedutvalgene ble vedtatt i kommunestyret tirsdag den 17.10.

  Saken er tatt til orientering.

 • 8. Siste nytt fra strategisamlingen

  Leder Hanne orienterer kortfattet om innholdet i strategisamlingen med kommunestyret den 17.-18.10.

  Innholdsrike dager med mye informasjon om ulike områder innen kommuneøkonomien. For å få budsjettet i balanse, må man spare inn flere millioner kroner ved årsskiftet.

  Det ble bestilt en gjennomgang av kommunale tjenester mtp. fremtidig struktur før jul, og utredninga er kommet og ble presentert på strategisamlingen. De ulike mulighetene kommer til å bli diskutert ifm. budsjettprosessen.

  Forslag: Medlemsmøte om temaet? Før budsjettet legges frem (14.11) - tas opp ved diskutering av fremtidige møtedatoer på eventuelt.

 • 9. Oslo-tur: status

  Programmet er som planlagt. Avgang fra Orkanger kl. 8:00 lørdag den 28.10.
  35 personer er påmeldt.

 • 10. Medlemstall og kontingenter

  Olga orienterer om status for medlemstall og ubetalte kontingenter 2023.

  373 medlemmer i medlemsregistret. 37 medlemmer har ikke betalt kontingent i 2023.

  Forslag: Lokallagslederne får i oppgave å gå gjennom eget medlemsregister og sende ut påminnelser om kontingentinbetaling.

 • Eventuelt

  Fremtidige møtedatoer:

  Styremøter:
  22.11 - etter at budsjettet er lagt frem
  09.01 - årsmøteplanlegging, oppsummering av budsjett
  15.02 - oppkjøring mot årsmøte, behandling av innkomne forslag
  27.02 - siste styremøte før årsmøtet

  Medlemsmøter:
  2.11 - tema: tjenesteutredning, 18:30 på Folkets hus Gjølme
  30.11 - tema: budsjett, 18:30, forslag i Malmstua, Løkken kulturhus

  Årsmøte 2024
  29.02

  Malin: dobbeltsjekk fakturadata ved bestilling, slik at det kommer til nåværende kasserer.