Styremøte

Tidspunkt

22. Nov 2023 kl. 18:30

Sted

Teams

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Jan Haugen
 • Olga Ucinska
 • Malin Mehlum Skjuleng - frem til kl. 20:00.
 • Oddleif Bakås
 • Sandra Åberg Leko
 • Trude Tevil Gulbrandsen
 • Viktor Kristensen
 • Jorodd Asphjell - frem til kl. 21:30.
 • Sivert Dombu - frem til kl. 20:05.
 • Asta Karin Nilssen Garberg - fra kl. 19:10

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Kjell Arve Berg
 • Bjørn Inge Fossmo

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen for styremøtet ble avtalt i siste styremøte og minnet om på messenger den 13. Innkallingen
  med sakliste kom den 21.11.

  Merknader:
  Sandra - ønske om å evaluere siste medlemsmøte. Tas på Evntuelt.
  Sivert - feil dato i innkallingen. Rettes i protokollen.

  Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten med overnevnte merknader.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger rett etter siste styremøte den 19.10.2023

  Ingen merknader er registrert.

  Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra siste møte.

 • 3. Leder orienterer

  Leder Hanne orienterte om partiarbeidet og utviklingen siden siste møte.
  Hanne fortalte om bl.a. det pågående budsjettarbeidet og møtet med trøndelagsbenden på Stortinget med representanter fra Elkem Thamshavn, Wacker Holla og Washington Mills ang. CO2-kompensasjon.
  Jan, Trude og Jorodd supplerte.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • 4. Post

  - Innspill til besøk fra fylkestingsgruppa: Thamsklyngen, klynge-samarbeid kan være et fint tema å sette fokus på ifm. et besøk. Meldal bygdemuseum og andre kulturelle anlegg og begivenheter er et viktig element å løfte. Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning delvis finansiert med fylkeskommunemidler, sikkert fint å vise aktivitetene og tilbudene rundt om som man kan få til med bruk av disse midlene.
  - Fylkestingsgruppa - Medlemskontingent: e-post fra Fylkespartiet. Lokallagslederne tar en ekstra runde på dette i sine lag.
  - Forespørsel om støtte til julegavekasjonen - e-post fra frivilligsentralene. Saken utsettes i påvente av at kasserer undersøker økonomien nærmere, tas opp på e-post.

 • 5. Nytt fra Stortinget, Fylkestinget og fylkesstyret

  Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell samt fylkestingsrepresentant og styremedlem i TRAP Trude Tevik Gulbrandsen orienterer, så fremt de deltar i møtet, om siste aktivitet og viktige saker.

  Jorodd fortalt om arbeidet på stortinget og saksgangen rundt eventuell anerkjennelse av Palestina.
  Trude fortalte om arbeidet i nærings- og indistrikomiteen på fylkestinget.

  Innledende drøfting rundt videre diskusjon om videregående skoletilbud og -struktur.

 • 6. Budsjett og handlingsplan i Orkland kommune

  Styret drøfter forslaget fra Kommunedirektøren. Kommunestyregruppa v/ Hanne og Jan orienterte om prosessen hittil, om kunnskapsgrunnlaget og tjenesteutredningene som ligger til grunn for forslagene.
  Oppklarende spørsmål til kommunedirektørens forslag på busjett og handlingsplan sendes samlet fra hele flertallsgruppa. De skal besvares i spørretimen den 28.11.
  Frist for å sende inn spørsmålene er fredag den 24.11 kl. 12.
  Styret drøfter eventuelle spørsmål. Flere eventuelle spørsmål må sendes inn til Hanne eller Svein Erik på torsdag slik at de rekker å bli med på fellesutsendingen.

 • 7. Planlegging av medlemsmøte den 30.11.

  Styret planlegger medlemsmøtet om budsjett.
  Malmstua i Løkken kulturhus er bestilt kl. 17:30-21:30. (Olga)
  Nøkkel hentes samme dag i Meldal (Olga kan be Vibeke gjøre det).
  Olga handler inn kjeks/twist og kaffe.
  Sandra, Hanne, Olga er arrangement-komité. Sandra og Olga er dirigentbord. Hanne innleder.

 • Eventuelt

  - Sandra: evaluering av medlemsmøte den 02.11.2023