Representantskap

Tidspunkt

15. Okt 2019 kl. 19:30

Sted

Folkets Hus Gjølme

Til stede

 • 27 stemmeberettigede til stede
 • 7 medlemmer med tale- og forslagsrett til stede

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Saker

 • Innkalling og saksliste

  Sendt til representantskapets medlemmer, samt medlemmer av eksisterende kommunestyregrupper på epost.

 • Forhandlingsutvalgets innstilling

  Forhandlingsutvalget ved Are Hilstad informerte om prosess rundt forhandlinger, plattform og veien videre.

  Forhandlingsutvalget ved Are Hilstad informerte om prosess rundt forhandlinger, plattform og veien videre.

  Forhandlingsutvalgets innstilling ble presentert, gjennomgått og redegjort for i møtet.

  Vedtak:
  - Alle punkter: som forhandlingsutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt

 • Politisk plattform

  Forhandlingsutvalget ved Are Hilstad informerte om prosess rundt forhandlinger, plattform og veien videre.

  Siste utkast til Politisk plattform ble presentert, gjennomgått og redegjort for i møtet, herunder endringer som er foretatt som følge av forhandlinger og høringsutspill. Gjeldende utkast ble også sendt ut på epost til representantskapet i løpet av møtet.

  Det ble innledningsvis bemerket at styret og representantskapet burde hatt bedre tid til behandling, og vært involvert i prosessen på et tidligere tidspunkt.

  ---
  Berit Solem fremmet følgende forslag (votering markert i parentes bak hvert punkt):
  ---
  Representantskapet ber forhandlingsutvalget ta med seg følgende innspill om endringer i møte med våre samarbeidsparter:
  • Siste setning i første avsnitt på første side endres til: "I tillegg er det enighet om at man i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel og ny arealplan skal ha en god felles prosess, uten at samarbeidspartiene forpliktes til å stemme likt." (3 stemmer og falt)
  • Andre avsnitt, første setning tas ut. (6 stemmer og falt)
  • Andre avsnitt, andre setning tas ut. (2 stemmer og falt)
  • Nærings- og samfunnsutvikling, kulepunkt 1: ny siste setning: "I eksisterende boligområder skal utbygging tilpasses det eksisterende miljø." (6 stemmer og falt)
  • Eldreomsorg, helse og mestring, kulepunkt 1: det settes punktum etter demente. (vedtatt med 14 mot 13 stemmer)
  ---

  Vedtak:
  - Representantskapet godkjenner utkastet til Politisk plattform sammen med vedtatte innspill til forhandlingsutvalget.
  (enstemmig vedtatt)

 • Protokoll

  Ikke opplest og vedtatt i møtet. Godkjennes av styret?