Styremøte

Tidspunkt

23. Jan 2020 kl. 18:30

Sted

Formannskapssalen Orkland Rådhus

Til stede

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Tormod Solem Slupphaug
 • Eystein Steigen
 • Olga Irmina Ucińska
 • Kjell Arve Berg
 • Oddleif Bakås
 • Berit Ingeborg By
 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Sivert Dombu
 • Hanne Nyhus
 • Ellen Haugen Bergsrønning

Referent

Tormod Solem Slupphaug

Forfall

 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Tina Øyås
 • Hans Bernhard Meland
 • Berit Solem
 • Jorodd Asphjell
 • Svanhild Aune

Saker

 • Godkjenning innkalling og saksliste

  Godkjent uten merknader.

 • Vedtak fattet utenfor ordinære styremøter

  Det er ikke fattet noen vedtak siden forrige ordinære styremøte.

 • Innkommet post / orienteringssaker

  (se vedlegg)

  - Skoleringsprosjekt for flere unge aktive medlemmer i Trøndelag Ap.
  - Debattnotat om trakassering: temaet kan gjerne tas opp til våren i det nye styret.
  - Fagligpolitisk arrangement den 12.02.2020. Bedriftsbesøk på dagtid. Temamøte for LO og Orkland Arbeiderparti kl. 18:00-21:00 ved Bergmannskroa. Arrangement opprettes på Facebook.
  - Invitasjon til temamøte om fremtidas sykehuspolitikk, 3. feb kl. 18:00.
  - Kvinnedagen søndag 8. mars: det legges opp til felles markering ved AP, SV, LO og SP ved Arbeiderstuggu på Løkken.

 • Forslag til tillitsvalgte TRAP

  (frist for innsending av forslag på tillitsvalgte til årsmøtet i Trøndelag Ap er lørdag 01.02.2020)

  Vedtak, omforent i møtet:
  - Orkland Arbeiderparti foreslår Trude Tevik Gulbrandsen til styret i Trøndelag Arbeiderparti.
  - Styret gir leder fullmakt til å utforme et eventuelt fellesforslag sammen med våre nabopartier. Godkjennes i Messenger-gruppa.

 • Planlegging av årsmøtet 20.02.2020

  (egen lenke til utkast sakspapirer ble sendt ut via Messenger-gruppa og drøftet / redigert i møtet)

  Notater fra møtet:
  - Det serveres pizza og kaker.
  - Leder og kasserer handler inn bruk og kaffe.
  - Leder handler inn blomsterbuketter / takkegaver.
  - Leder skaffer innleder og underholdning basert på innspillene i møtet.

 • Årshjul

  Det settes opp et årshjul. Dette presenteres for årsmøtet 20.02.2020.

  Utgangspunkt / grovskisse (tilpasses etter behov):
  - Det avholdes 5 representantskapsmøter per år, i forkant av relevante saker som kommer opp i kommunestyret - herunder budsjett og handlingsplan.
  - Representantskapsmøtene avholdes torsdags kveld, uken før aktuelt kommunestyremøte.
  - Det kan også avholdes temamøter i tillegg til representantskap for aktuelle saker som dukker opp underveis i løpet av året.
  - Det presiseres at alle representantskapsmøter og kommunestyrets gruppemøter er åpne for alle medlemmer (tale- og forslagsrett).

 • Protokoll

  Opplest og vedtatt i møtet. Møteslutt 20:25.