Styremøte

Tidspunkt

31. Mar 2020 kl. 18:30

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Are Hilstad
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Olga I. Ucinska
 • Kjell A. Berg
 • Oddleif Bakås
 • Tina Øyås
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu
 • Berit By

Referent

Berit By

Forfall

 • Asta K. N. Garberg
 • Marit Halsetrønning

Saker

 • Godkjenning innkalling og saksliste

  Godkjent, ingen merknader.

 • Årsmøtevedtak

  Valg gjort i årsmøte 20.02. 2020.

  Leder - Ellen H. Bergsrønning valgt i 2020
  Nestleder - Svein Erik Jørgensen valgt i 2019
  Sekretær - Berit By valgt i 2020
  Kasserer - Vibeke Mehlum valgt i 2019
  Studieleder - Trude T. Gulbrandsen valgt i 2020
  Kvinnekontakt - Olga I. Ucinska valgt i 2019
  Fagligpolitisk kontakt - Kjell Arve Berg valgt i 2020
  Styremedlem - Oddleif Bakås valgt i 2019
  Styremedlem - Tina Øyås valgt i 2019

  1.vara styret - Odd Arild Svartbekk valgt i 2020
  2.vara styret - Tom Erik Nystrøm valgt i 2020
  3.vara styret - Mette Skog valgt i 2020

  Revisor - Tove Sølberg valgt i 2020
  Revisor - Hans B. Meland valgt i 2019
  Vararevisor - Lisa Ofstad valgt i 2020
  Vararevisor - Stig Bergsrønning valgt i 2020

  Oppfølging av vedtatte uttalelser:

  Oversendt fylkestingsgruppa:
  -Hva kan gjøres med bommen ved Våvatnet?

  Oversendt stortingsgruppa:
  -Stortinget må nekte konsesjon til NorthConnect

  Oversendt kommunestyregruppa:
  -Orkland kommune må få fart på sitt arbeid ute i grendene
  -En god inkludering handler om alle
  -Kommunal overtakelse av veinettet på Bjørnli
  -Kommunal vikarpool for økt trygghet og stabilitet på arbeid
  -Seriøsitetsbestemmelser i bygg- og anleggskontrakter

  Oversendt årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti:
  -Når ingen vil hjelpe de ut...må vi hjelpe de der de er
  -Endre reglene for Husbankens investeringstilskudd
  -Styrk fagorganisertes rettigheter
  -Kommunereform/Differensiert arbeidsgiveravgift
  -Økt fokus på avvergingsplikten i helsevesenet
  -Pensjonistene må få sin rettmessige andel av
  velstandsutvikling
  -Stopp nedsalget av Statsskogs eiendommer og planene for
  privatisering av Statsskog
  -Barnehagenøkkelen må endres

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Vedtak fattet utenfor ordinære styremøter.

  Ingen vedtak er fattet utenfor ordinære styremøter.

 • Innkommet post/orienteringer

  Orientering om næringsstrategien i krisetiden

  Lederskoleringsprogram
  Forslag fra styret til deltakere fra Orkland Arbeiderparti:
  - Berit By
  - Olga Ucinska
  - Trude Tevik Gulbrandsen
  - Eystein Steigen
  - Jan Haugen
  - Berit Solem

  Frivilligsentraler

  Valgkomiteens forslag til nytt styre i TRAP (kommer 16.03). Ikke mottatt pr dd

 • Budsjettorientering

  Kasserer orienterte om økt kommunal støtte og økte husleieutgifter.

  Vedtak:
  Revidert budsjett legges fram i førstkommende representantskap.

 • 1. mai i Orkland 2020

  Vedtak:
  Orkland Arbeiderparti tar initiativ til et felles møte med LO og SV for å planlegge en digital fellesmarkering av 1.mai i Orkland. Fra Orkland Arbeiderparti er følgende valgt til å delta:

  - Ellen H. Bergsrønning
  - Tormod Solem Slupphaug
  - Olga Ucinska
  - Trude Tevik Gulbrandsen

 • Vårkampanje 4.-10. mail

  Vårkampanjen arrangeres i uke 19, fra 4. til 10. mai.

  Fra partiet sentralt:
  "I år vil fokus være på å komme ut og møte velgerne for å få innspill til arbeidet med vårt partiprogram.

  Den viktigste aktiviteten vil være å gå på husbesøk. Vi skal benytte vårt nye verktøy for å samle inn innspill fra velgerne våre knyttet til hva som er viktig akkurat der de bor. Slik kan vi gi gode svar når vi skal gå til valg neste år.

  Vi legger også på vanlig vis opp til en nasjonal markeringsdag der vi skal farge hele landet rødt og være synlig til stede. Den nasjonale markeringsdagen i vårkampanjen blir lørdag 9. mai."

  Vedtak:

  Styret ser det fornuftig å opprette en arbeidsgruppe som digitalt planlegger gjennomføringen av vårkampanjen. Tema for vårkampanjen er Helse og trygghet.

  Arbeidsgruppen består av:
  1. Hanne Nyhus
  2. Odd Arild Svartbekk
  3. Mette Skog
  4. Marit Halsetrønning

 • Styrket samarbeid med fagbevegelsen

  Oppfølging av årsmøtevedtak:
  Styrket samarbeid med fagbevegelsen.

  Vedtak:
  Fagligpolitisk kontakt og leder gis fullmakt til å utarbeide forslag til årshjul for møteflater, i dialog med LO.

  Neste styremøte: 15.04.20

 • Partipost

  Det er kommet positive tilbakemeldinger på Partiposten som ble sendt ut på epost. Vi ønsker å videreføre dette.