Styremøte

Tidspunkt

10. Jun 2020 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Olga I Ucinska
 • Kjell A.Berg
 • Tina Øyås
 • Odd Arild Svartbekk
 • Mette Skog
 • Are Hilstad
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus
 • Berit Solem
 • Sivert Dombu
 • Jorodd Asphjell

Referent

Berit By

Forfall

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Asta Karin N. Garberg
 • Oddleif Bakås

Ikke møtt

 • Marit Halsetrønning Krogdahl

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Vedtak:

  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.mai-20

  Referatet ligger på hjemmesiden til Orkland Arbeiderparti.

  Vedtak:

  Styret godkjente protokollen.

 • Innspill til APs nye partiprogram

  Det er arrangert nettbaserte møter for diskusjoner om tidligere utsendte debatthefter: Helse, Arbeid, Klima
  Hanne, Ellen og Svein Erik orienterte fra de ulike nettbaserte møtene.

  Vedtak:
  Styret vedtok å sende inn innspill fra debattmøtene samt årsmøtevedtak.

 • Representantskapsmøte 18.06.20.

  Det ble bestemt på forrige styremøte at representantskapsmøtet skal avholdes på Teams.

  Fylkesordfører Tore O. Sandvik innleder.

 • Fagligpolitisk arbeid

  Styret ser behov for at det settes ned et fagligpolitisk utvalg, dette må forankres i representantskapet.

  Fagligpolitisk utvalg diskuterer og legger fram saker for styret som har betydning for partiet og fagbevegelsen, og tar initiativ til prosesser som bidrar til en samlet arbeiderbevegelse lokalt. I tillegg har utvalget ansvaret for gjennomføring av fagligpolitiske møter, spesielt i forbindelse med budsjettarbeid og valgkamp.

  Fagligpolitisk utvalg i Orkland AP består av:
  - Kjell Arve Berg
  - Trude Tevik Gulbrandsen
  - Ellen Haugen Bergsrønning

 • Uttalelse Kompetanseløft

  Jorodd orienterte.

  Styret vedtok å sende en uttalelse om kompetanseløft til lokalavisa.

 • Medlemsstatus

  Styret har tidligere bestemt at vi sender ut giro til de som ikke har fått betalt. Det vil bli inndelt roder og lokallagslederne får ansvar for organisering i sine roder.

  Vedtak:

  Styret tok saken til orientering.

 • Vedtak fattet utenfor ordinære styremøter

  Det er ikke fattet vedtak utenfor ordinære styremøter.

 • Orienteringer

  Leder orienterte

  - "Storkommuneprosjektet" i regi av fylkespartiet
  - "Bygge laget" Lokalt prosjekt

 • Eventuelt

  "Orkland må tilrettelegge for bobilturisme"
  Are orienterte