Protokoll styremøte

Tidspunkt

16. Sep 2020 kl. 18:30

Sted

Arbeiderstuggu

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Olga Ucinska
 • Odd Arild Svartbekk
 • Sivert Dombu
 • Jorodd Asphjell
 • Kjell Arve Berg
 • Eystein Steigen

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Are Hilstad
 • Tina Øyås
 • Hanne Nyhus
 • Vibeke Mehlum
 • Berit By
 • Oddleif Bakås
 • Marit Halsetrønning Krogdahl
 • Asta Karin N. Garberg
 • Berit Solem

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Ingen merknader.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.august-20.

  Protokollen er lagt ut på Orkland AP sine nettsider.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Status økonomi i laget.

  Leder Ellen Haugen Bergsrønning orienterte.
  Økonomien i laget er god i år, men vi forventer mer utgifter neste år.

  Jorodd Aaphjell tipset om muligheten til å søke om støtte fra Nygaards minnefond.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Medlemssituasjonen.

  Leder Ellen Haugen Bergsrønning orienterte. Orkland AP har i tillegg til naturlig avgang hatt noen utmeldinger, men også flere innmeldinger i år.
  Styret er motiverte for et godt politisk verksted fremover, slik at våre hjertesaker kan løftes frem overfor medlemmene og velgerne våre.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering.

 • Høstkampanje.

  Tema, mål og arbeidsgruppe settes.
  Styret la noen planer for en høstkampanje i år.
  Tema: Arbeid for alle, lærlinger, Meldal vgs sin betydning.
  Besøk: I de fire gamle kommunene.

  Vedtak:
  Styret kontakter følgende medlemmer og spør om de kan tenke seg å utgjøre arbeidsgruppa ifm høstkampanjen: Jorodd Asphjell, Ellen H. Bergsrønning, Jan Haugen, Berit By.
  Arbeidsgruppa bes da lage en skisse for arbeidet fremover til neste styremøte.

 • Innkommet post

  Det er kommet eposter fra Løkken Arbeiderlag og Orkanger Arbeidersamfunn. De var lagt ved innkallingen.

  Styret gikk gjennom brevene og skal følge opp sakene fremover.

  Oppfølging av innkommet post:
  Brevet fra Orkanger Arbeidersamfunn om Follo-bygget: Styret viser til kommunestyrevedtak angående bygningen på Follo.
  Brev fra Løkken Arbeiderlag om tettstedsutvikling: Styret viser til partiprogram og årsmøtevedtak om tettstedsutvikling fra 2020, og ber kommunestyregruppa følge opp de ulike elementene i brevet.
  Brev fra Løkken Arbeiderlag om innspill fra stand på Bjørnli: Partileder Ingvild Kjerkol er invitert til førstkommende representantskapsmøte den 24.09.2020. øvrige elementer i brevet er allerede delvis svart opp av kommunestyregruppa.

  Vedtak:
  Styret tok sakene til orientering.

 • Planlegging av representantskapsmøte 24.sept.

  Nyvalgt leder i TRAP Ingvild Kjerkol har takket ja til invitasjon til å delta på møtet.
  Form: Fysisk møte
  Sted: Folkets hus, Gjølme
  Tidspunkt: 18:30

  Utkast til saksliste:
  - Innledning av Ingvild Kjerkol: Veien videre fra Trøndelag Arbeiderparti
  - Arbeid med debattnotatet som styret i TRAP har sendt til kommunepartiene.
  - Orientering fra kommunestyregruppa.

  Det har kommet innspill fra medlemmer angående bestilling av Arbeiderpartipins.

  Vedtak:
  Styret v/leder og sekretær kaller inn til representantskapsmøte i løpet av de nærmeste dagene. Ellen bestiller 50 pins.

 • Innspill til nominasjonsprosessen til Stortinget.

  Liste over forespurte angående gjenvalg var vedlagt innkallingen.
  Styret diskuterte forslag til aktuelle navn ifm nominasjonsprosessen. Nominasjonskomiteens 1.forslag sendes ut den 15.10.2020. Frist for å komme med tilbakemelding fra kommunepartier er 2.11.2020.

  Vedtak:
  Styret foreslår opprykk av de 3 øverste nåværende kandidater, slik at lista ser slik ut:
  1. Eva Kristin Hansen
  2. Jorodd Asphjell
  3. Kirsti Leirtrø
  Ny LO-kandidat foreslås på 4.plass:
  4. Roar Aas (LO)

 • Eventuelt

  1. Orientering om debattnotatet fra Trøndelag Arbeiderparti- orientering v/Ellen Haugen Bergsrønning. Notatet inneholder 8 spørsmål om trakassering som skal besvares før oktober
  2. Fagligpolitisk samarbeid- en orientering v/fagligpolitisk kontakt v/Kjell Arve berg