Protokoll styremøte

Tidspunkt

11. Feb 2021 kl. 18:30

Sted

Teams

Til stede

 • Sivert Dombu
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus
 • Jorodd Asphjell
 • Odd Arild Svartbekk
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Olga Ucinska
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Berit Solem
 • Are Hilstad
 • Berit By
 • Heidi Tevik

Referent

Berit By

Forfall

 • Oddleif Bakås
 • Kjell Arve Berg
 • Asta Karin Nilsen Garberg
 • Marit Halsetrønning Krogdahl
 • Tina Øyås

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innkalling ble sendt ut 5. februar på mail, samt delt på styrets Messengergruppe.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og protokoll.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.januar-21

  Protokollen er lagt ut på Orkland AP sine nettsider.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Markering av 8. mars

  Kvinnekontakt Olga Ucinska orienterte om planene for 8. mars. Det planlegges en digital markering i samarbeid med SV. Eva Kristin Hansen og Mona Berger vil holde innlegg i sendingen som vil sendes på Facebook.
  Tormod Solem Slupphaug er behjelpelig med det tekniske rundt sendingen.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering.

 • Utsendinger til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti

  Årsmøtet avholdes 20.-21.mars.
  Avhengig om møtet blir digitalt eller fysisk, kan Orkland AP sende enten 14 eller 15 delegater. Dette på grunn av at det kun kan delta totalt 200 delegater ved et digitalt møte.
  Det var på forhånd satt opp et forslag til liste over delegater.

  Vedtak:
  Styret gjorde noen endringer på listen og den vil bli lagt ved innkallingen til vårt årsmøte den 18.februar.

 • Utsendinger til representantskapet i Trøndelag Arbeiderparti.

  Vedtak:
  Styret satte opp forslag til delegater til representantskapet med vara. Orkland AP har to plasser, lista legges ved innkalling til vårt årsmøte.

 • Avklaringer rundt årsmøtet i Orkland AP

  Vedtak:

  Møteregler:
  Styret vedtok at vi benytter samme møteregler som om det skulle vært et fysisk møte. Det vil si at man har et visst antall innlegg per sak, samt en viss lengde på innlegget. Det er nærmere beskrevet i innkallingen til årsmøtet.

  Gave til innleder:
  Styret vedtok at vi gir en donasjon til Norsk Folkehjelp i Bjørnar Skjæran sitt navn.

 • Innkomne forslag

  Styret gikk gjennom de innkomne forslagene og ga en innstilling på de. Det har kommet inn totalt 13 saker, 2 av de gjelder vedtektene.

 • Årsmelding Orkland Arbeiderparti- styrets beretning

  Årsmeldinga var lagt ved innkallingen. Det kom noen få forslag til endringer.

  Vedtak:
  Årsmeldinga legges ved innkallingen til årsmøtet

 • Regnskap/Budsjett

  Vibeke Mehlum orienterte om regnskap og budsjett.
  Det kom forslag fra Olga Ucinska om å senke posten på husleie og øke tilsvarende på posten om valgkamp.

  Styret godkjente regnskap og budsjett med endringene.

 • Eventuelt

  Jorodd Asphjell orienterte om digitalt møte han har hatt med tema Kultursamråd. Dette ble positivt mottatt med mange deltakere.
  Han planlegger nytt Samråd med tema Opplæring 1.mars.

  Are Hilstad planlegger åpent digitalt møte 18.februar med tema Ledighetssituasjonen. Her vil både Tore O Sandvik og representanter fra Nav delta.