Styremøte

Tidspunkt

4. Mar 2021 kl. 19:00

Sted

Teams

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Svein Erik Jørgensen
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Olga Ucinska
 • Jan Haugen
 • Odd Arild Svartbekk
 • Heidi Tevik
 • Are Hilstad
 • Jorodd Asphjell
 • Sivert Dombu
 • Hanne Nyhus
 • Eystein Steigen

Referent

Svein Erik Jørgensen

Forfall

 • Vibeke Mehlum
 • Kjell Arve Berg
 • Oddleif Bakås
 • Berit Solem
 • Asta Karin N. Garberg
 • Marit H. Krogdahl
 • Berit By

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innkalling ble sendt ut torsdag 25.februar 2021.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkallingen.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.februar 2021

  Protokollen ble sendt ut på styrets Messengergruppe og lagt ut på Orkland Arbeiderparti sine sider 14.februar 2021.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen

 • Årsmøtevedtak

  Valg gjort i årsmøte 18.02.2021:

  Leder: Ellen Haugen Bergsrønning. Valgt i 2020
  Nestleder: Svein Erik Jørgensen. Valgt i 2021
  Sekretær: Berit By. Valgt i 2020
  Kasserer: Vibeke Mehlum. Valgt i 2021
  Medlemsansvarlig: Trude Tevik Gulbrandsen. Valgt i 2020
  Kvinnekontakt: Olga Ucinska. Valgt i 2021
  Fagligpolitisk kontakt: Kjell Arve Berg. Valgt i 2020
  Styremedlem: Oddleif Bakås. Valgt i 2021
  Styremedlem: Jan Haugen. Valgt i 2021

  1.vara styret: Odd Arild Svartbekk
  2.vara styret: Heidi Tevik
  3.vara styret: Elena Selbekk.

  Revisor: Tove Sølberg. Valgt i 2020
  Revisor: Hans B. Meland. Valgt i 2021
  Vararevisor: Lisa Ofstad. Valgt i 2020
  Vararevisor: Stig Bergsrønning. Valgt i 2020

  Oppfølging av vedtatte uttalelser:

  Oversendt årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti:
  - Flere ufaglærte i distriktene må få muligheter til utdanning
  - Bevar Regionssykehustilbudet
  - ABE- reformen
  - Diskriminering av blodgivere
  - Sosiale entreprenører/HOGST
  - Statlige moderasjonsordninger i barnehage og SFO må
  kompenseres i sin helhet i alle kommuner
  - Omskjæring av guttebarn
  - Urovekkende avskoging
  - Fjern momsen på reparasjon av forbruksvarer

  Oversendt kommunestyregruppa:
  - Lys i glasa i Meldal
  - Innspill til arealplan for Orkland
  - Sosiale entreprenører/HOGST
  - Sammen med frivilligheten om dagens og fremtidens oppgaver

  Vedtektsendringer:
  - Gruppemøter (til kommunestyregruppa)
  - Endring av representantskapsmodellen (til Ekstraordinært
  årsmøte)

  Vedtak:
  Styret diskuterte videre framdrift på vedtakene i årsmøtet. Leder og nestleder forbereder utkast på vedtekter til neste styremøte

 • Vedtak fattet utenfor ordinært styremøte

  - Forslag til delegater til landsmøtet. Tatt opp på styrets
  Messengergruppe. Trude Tevik Gulbrandsen og Are Hilstad ble
  valgt.
  - Gavemidler 8.mars

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering

 • Orienteringer

  - Are Hilstad orienterte om saken om St-bygget
  - Ekstraordinært representantskapsmøte i Trøndelag Arbeiderparti
  11. mars

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering

 • Valgkamputvalg

  Det skal utnevnes 5 medlemmer til valgkamputvalg for høstens Stortingsvalg. Valgkamputvalget utarbeider en valgkampplan for Orkland AP innenfor de gitte budsjettrammene. Valgkamputvalget orienterer styret fortløpende.

  Vedtak:

  Det ble forespurt 5 medlemmer til valgkamputvalget for høstens Stortingsvalg:
  1. Are Hilstad (Leder for utvalget)
  2. Knut Erik Ljøkelsøy (Jan Haugen vara)
  3. Tormod Solem Slupphaug (Svein Erik Jørgensen vara)
  4.Olga Ucinska
  5. Ellen Haugen Bergsrønning

  Valgkamputvalget utarbeider en valgkampplan for Orkland AP innenfor de gitte budsjettrammene og er ansvarlig for gjennomføring av valgkampen i tett dialog med lokallagene. Valgkamputvalget orienterer styret fortløpende med skisse til plan i førstkommende styremøte.

  I ettertid er varaene Jan Haugen og Svein Erik Jørgensen gått inn i utvalget for Knut Erik Ljøkelsøy og Tormod Solem Slupphaug.

 • Medlemssituasjonen

  Medlemsansvarlig Trude T. Gulbrandsen orienterte. Mål for 2021.

  Vedtak:
  Mål for Orkland AP for 2021- 500 medlemmer. Lokallag oppfordres til å sette mål for sine medlemstall i 2021.

 • Valgkomiteens forslag til nytt styre i Trøndelag Arbeiderparti

  Forslaget ble lagt ved innkallingen. Frist for tilbakemelding 7.mars.

  Vedtak:
  Styret tilslutter seg valgkomiteens innstilling.

 • Årshjul, herunder ekstraordinært årsmøte

  Forslag til årshjul ble sendt ut på mail

  Vedtak:
  Revidert årshjul vedtatt.

 • Evaluering av Partipost

  Saken utgikk

 • Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet

  Vedtak:
  Orkland AP stiller seg bak avtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet

 • Eventuelt

  22.juli-markering- 10 år
  - Ønske om flere bidragsytere, meldes inn til Trude

  Blomsterhilsen

  Ukeslutt