Styremøte

Tidspunkt

22. Sep 2021 kl. 19:00

Sted

Arbeiderstuggu

Til stede

 • Sivert Dombu
 • Vibeke Mehlum
 • Odd Arild Svartbekk
 • Kjell Arve berg
 • Jorodd Asphjell
 • Are Hilstad
 • Eystein Steigen
 • Ellen H. Bergsrønning
 • Jan Haugen
 • Olga Ucinska

Forfall

 • Trude T. Gulbrandsen
 • Svein Erik Jørgensen
 • Berit By
 • Berit Solem
 • Oddleif Bakås
 • Asta Karin N.Garberg
 • Hanne Nyhus

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.august

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen

 • Oppsummering av valgkampen

  Valgkamputvalget har hatt en gjennomgang av årets valgkamp før stortingsvalget og fylt ut fylkespartiets evalueringsskjema. Valgkamputvalget mener selv at valgkampen har vært god, men har notert seg noen ting til forbedringer. Dette er:
  - Oversikt over utstyr som telt, roll-ups
  - Sette opp flere personer på stand
  - Gi innspill til fylkespartiet ang. distribuering av materiell, informasjonsflyt

  Innspill fra styret:
  - Mye kjøring med brosjyrer, sein varsling
  - Godt program
  - Får skryt fra Fylkespartiet
  - Sliter litt med å engasjere lokal presse til tider
  - Stor jobb og mange timers arbeid av flere medlemmer
  - Høy prosentoppslutning i Orkland, kun Røros og Malvik høyere
  - Rekruttering av yngre medlemmer

 • Arealplanen

  "Når planforslaget er ferdig utarbeidet av administrasjonen skal det legges frem for politisk behandling. politikerne kan vedta endringer i forslaget før det sendes på høring" Fra Orkland kommune sine nettsider.
  Are Hilstad fortalte om prosessen frem mot ny arealplan. Innspillsfasen har vært vellykket, kommunen har fått ca. 200 innspill. Nå er vi gått over til dialogfase som er tenkt å vare frem til februar. Det planlegges folkemøter og dialog med ulike organisasjoner.

  Vedtak:
  Orkland Arbeiderparti skal sette sammen ei arbeidsgruppe som skal utarbeide noen utgangspunkt til videre diskusjon rundt arealplanen. Are Hilstad ble foreslått som leder av denne gruppa.

 • Planlegging av medlemsmøte 19.oktober

  Hovedutvalgslederne og fraksjonslederne skal orientere om prosessene i sine utvalg og utpeke noen relevante arbeidsområder for tiden, pluss relevante problemstillinger ifm budsjettprosessen. Fagligpolitisk utvalg skal ha møter med LO og Fagforbundet.

  Medlemsmerkeutdeling gjennomføres på eget adskilt arrangement ved en senere anledning

 • Orienteringer

  Avtale med fagforbundet signert. Avtalen ettersendes styrets medlemmer.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.