Styremøte

Tidspunkt

2. Nov 2021 kl. 19:00

Sted

Kulturstua Børsen

Til stede

 • Berit Solem
 • Asta Karin N. Garberg
 • Olga Ucinska
 • Oddleif Bakås
 • Kjell A. Berg
 • Svein Erik Jørgensen
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Heidi Tevik
 • Berit By

Forfall

 • Odd Arild Svartbekk
 • Vibeke Mehlum
 • Sivert Dombu
 • Trude T. Gulbrandsen
 • Jan Haugen
 • Jorodd Asphjell
 • Elena Selbekk
 • Are Hilstad
 • Eystein Steigen
 • Hanne Nyhus

Saker

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innkalling ble sendt ut på epost til styrets medlemmer onsdag 27.oktober. I tillegg ble innkallingen lagt ut på styrets Messengergruppe.

  Vedtak:
  Styret godkjente innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.september

  Protokollen ble lagt ut på styrets Messengergruppe 23.september.

  Vedtak:
  Styret godkjente protokollen.

 • Saker vedtatt i styrets Messengergruppe siden siste styremøte

  Høringsutspill til Det videregående opplæringstilbudet 2022/23 med frist 1.oktober.
  Leder Ellen H. Bergsrønning hadde forfattet et høringsutspill til denne saken som ble delt på Messengergruppa og vedtatt sendt inn derfra. Høringssvaret ble sendt til styrets medlemmer før styremøtet.
  Ellen foreslo også å redigere innholdet noe og så sende det inn til Avisa St.

  Vedtak:
  Styret tok saken til orientering. Styret stiller seg bak Ellen sitt forslag om å sende høringsutspillet til avisa.

 • Fastsettelse av årsmøte for Orkland AP.

  Årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti er satt til 26.-27. mars 2022. Frist for innsending av saker til fylkesårsmøtet er satt til tre uker før årsmøtet.

  Vedtak:
  Årsmøtet i Orkland Arbeiderparti fastsettes til tirsdag 5.mars. Sekretær sender mail til lokallagslederne om frist for innsending av saker som ønskes behandlet i årsmøtet som da blir 12.februar. (3 uker før)

 • Hurdalsplattformen- Høstkampanje

  Landet har fått en ny regjering med ny politisk plattform. Fra sentralt: " Årets høstkampanje har som politisk mål å gjøre den nye regjeringsplattformen kjent. "
  Leder Ellen oppfordrer til å belyse alle sakene vi har fått gjennom i Hurdalsplattformen. Det er veldig positivt med avisinnlegg fra styret og andre medlemmer. Forslag til tema: Dobling av fagforeningsfradraget, økning av pendlerfradrag, fullt momsfradrag for frivilligheten, samferdsel.

  Vedtak:
  Styret stiller seg bak forslaget.

 • Medlemsmøte 16.november NB.NY DATO!

  Styret tenker at neste medlemsmøte skal omhandle budsjettforslag for 2022.
  For at dette skal klaffe med møter hos kommunestyregruppa ble det bestemt at møtet bør utsettes noen dager.

  NY DATO FOR MEDLEMSMØTE BLIR 29.NOVEMBER!

 • Juleavslutning med merkeutdeling.

  Vedtak:

  På grunn av hektisk program før jul, blir merkeutdelinga i forbindelse med årsmøtet 5. mars-22.

 • Orienteringer

  - Fagligpolitisk utvalg avtaler møte med LO før budsjettbehandling
  - Are, Trude, Ellen avtaler møte med Fagforbundet før
  budsjettbehandling.

  - Det jobbes med å få i gang Orkland AUF. Sandra Å. Kristiansen
  kan være behjelpelig.

  - Det er ekstraordinært repskap i TRAP pga utskifting av
  representanter i fylkestinget
  - Ordinært repskap 27.november

 • Eventuelt

  - Innspill fra Snillfjord Arbeiderlag angående bommen . Dette går ut
  over blant annet arbeidsliv, tilflytning og føles som en belastning
  for de som bor der. Snillfjord Arbeiderlag skisserer forslag til
  løsninger.

  - Styret opplevde det som veldig positivt at Margrete
  Aae orienterte om sin visjon og planer for Kulturstua Børsen, og ønsker å fortsette med å ta bedriftsbesøk rundt i kommunen i forbindelse med styremøter