Styremøte

Tidspunkt

2. Mar 2022 kl. 18:45

Sted

Kommunestyresalen, Orkland rådhus

Til stede

 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Olga Irmina Ucinska
 • Svein Erik Jørgensen
 • Vibeke Mehlum
 • Hanne Nyhus
 • Are Hilstad
 • Oddleif Bakås
 • Odd Arild Svartbekk

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

  Styret ble innkalt til ekstraordinært styremøte den 28.02.

  Votering og vedtak:
  Ingen merknader.
  “Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.”

 • Sak 2 Økonomisk støtte til humanitært arbeid ifm. krigen i Ukraina

  Styret diskuterte ulike måter å kunne bidra til humanitært arbeid ifm. krigen i Ukraina.

  Omforent forslag til vedtak:
  Orkland Arbeiderparti innvilger 5.000 kr til Røde kors sitt humanitære arbeid i Ukraina.

  Votering og vedtak:
  Det omforente forslaget til vedtak enstemmig vedtatt.
  “Orkland Arbeiderparti innvilger 5.000 kr til Røde kors sitt humanitære arbeid i Ukraina.”

 • Sak 3 Eventuelt

  Ingen saker ble reist under Eventuelt.