Medlemsmøte (temamøte om arealplan)

Tidspunkt

2. Mar 2022 kl. 19:00

Sted

Kommunestyresalen, Orkland rådhus

Til stede

 • 24 medlemmer møtte.

Referent

Olga Ucinska

Saker

 • Velkomstord

  Partileder Ellen Haugen Bergsrønning ønsket velkommen.

  Innledningsvis orienterte lederen for vedtaket fra styremøtet før medlemsmøtet, der styret besluttet å støtte det humanitære arbeidet til Røde kors i Ukraina med 5.000 kr.

  Ingen merknader til innkalling og saksliste.

 • Sak 1. Kommunplanens arealdel

  Varaordfører Are Hilstad innledet til gruppearbeid og påfølgende debatt.

  HOVEDTREKK FRA INNLEDNINGEN:

  Kommuneplanens arealdel er et plandokument som har vært et tema for kommunestyret i en periode nå. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Det er mao. et dokument som viser hva slags virksomhet som er tillatt på ulike plasser i kommunen. Kommunestyret har gjennomført noe gruppearbeid og innspillsutveksling ifm. temet. Førsteutkastet er under utarbeidelse og det er mulig å komme med innspill til dette arbeidet.

  Kommuneplanens arealdel planlegges sluttbehandlet i kommunestyremøtet i november.

  Arealplaner i de tidligere kommunene før sammenslåingen var utformet på ulike vis og viste ulike grader av detaljbeskrivelser. Både politisk og administrativt er man åpen på at vår fremtidige arealplan i Orkland skal være geografisk differensiert mtp. bestemmelser, men skal være utformet på et helhetlig vis og entydig.

  Skal man gjøre noen endringer mtp. arealbruken i kommunen, for eksempel ang. hvor det skal være lov å bytte hytter henne, drive med jordbruk, idrett og næring, så skal det spesifiseres i arealplanen.
  Krav fra statsforvalteren og nasjonale myndigheter legger opp til at man må jobbe veldig godt før arealplanen vedtas, fordi at mulighetene for å fravike bestemmelsene som står i en allerede vedtatt arealplan, blir svært begrensede.

  Fristen for å sende inn innspill fra publikum var i september 2021. Likevel er utkastet til planen ikke klart ennå og man kan fortsatt påvirke arbeidet. Det har kommet inn over 200 innspill til kommunen hittil. Bl.a. næringsvirksomheter er viktige høringsinstanser i den forbindelse.

  En sentrumsplan for Orkanger er en del av dette planarbeidet. Her blir det et mer detaljert plankart og mer spesifikke bestemmelser.

  Det er en balansegang å bestemme hvor detaljerte formuleringer det skal være i ulike deler av kommunen. Typisk sett er det vanlig at byområder har mer detaljstyrte bestemmelser enn andre strøk.

  Hva er en sosialdemokratisk og balansert arealpolitikk?
  Det er ulike forhold som påvirker beslutninger i arealplanarbeidet, for eksempel hensyn mtp. utvikling av grønn industri vs. hensyn mtp. klima og miljø, eller hensyn mtp. vern av visse arealer vs. ønske om økt bosetting og behov for bo- og arbeidsområder.

  I kommunestyret har man for eksempel diskutert følgende dilemmaer:
  -hytteutbygging - er Orkland “en hyttekommune” eller “en kommune med mange hytter”? Orkland har flest hytter i Trøndelag med langt over 4000 hytter. Hva slags profil skal kommunen ha og hvilke prinsipper skal man legge til grunn mtp. hytteutbygging?
  -handelsutvikling i sentrum vs. nyetableringer på Laksøra
  -fornybar kraft og vindkraft.

  Det ble spilt av tre informasjonsfilmer om planarbeidet som kommunen har utarbeidet ifm. innspillsfasen: én film om senrumsutvikling, én om hytteutbygging og én om tettstedsutvikling.

  DISKUSJONSOPPGAVER
  Medlemmene ble invitert til en diskusjon rundt noen av momentene fra planarbeidet, og det ble delt ut eksempler på diskusjonsoppgaver på bordene.

  (PAUSE. Servering av pizza og brus.)

  Etter pausen ble det gjennomført en innspillsrunde der medlemmene fikk delt sine tanker rundt ulike temaer fra arealplanarbeidet.

  Varaordfører oppsummerte og oppfordret til videre diskusjoner i partiorganisasjonen.

 • Sak 2. Eventuelt

  Ingen saker reist under eventuelt.

  Ellen takket medlemmene for et godt møte.
  Medlemsmøtet ble avsluttet med loddtrekning.

  Møtet ble avsluttet kl. 21:05.