Styremøte

Tidspunkt

17. Mar 2022 kl. 18:30

Sted

Formannskapssalen, Orkland rådhus

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Marita Hammervik Owen
 • Vibeke Mehlum
 • Jan Haugen
 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Berit Solem
 • Heidi Tevik
 • Odd Arild Svartbekk.
 • Jorodd Asphjell fra kl. 19.45
 • Ellen H. Bergsrønning fra kl. 19

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Svein Erik Jørgensen
 • Trude T. Gulbrandsen
 • Kjell Arve Berg
 • Oddleif Bakås
 • Are Hilstad

Saker

 • 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  Styret ble kalt inn til styremøtet på messenger onsdag den 9.03.2022
  Sakslisten ble sendt ut på e-post søndag den 13.03.2022

  Behandling:
  Ingen merknader til innkallingen.
  Hanne Nyhus ber om å ta inn en ekstra sak: 9. Post
  Eventuelt: Odd Arild, Vibeke og Berit ønsker å ta ordet under Eventuelt på slutten av møtet.

  Vedtak:
  Styret godkjenner innkallingen og sakslisten med ekstrasaken: 9. Post.

 • 2. Godkjenning av protokoll fra styremøte den 2.03.2022

  Protokollen ble sendt ut på styrets Messengergruppe og lagt ut på Orkland Arbeiderparti sine sider den 2.03.2022

  Behandling:
  Ingen merknader.

  Vedtak:
  Styret godkjenner protokollen.

 • 3. Oppfølging av årsmøtevedtak

  Under årsmøtet den 5.03.2022 ble flere vedtak fattet.

  Årsmøtet foretok blant annet valg av styre og revisorer. Alle vervene i styret, varamedlemmer, revisorer og vararevisorer ble referert.

  Til å utgjøre fagligpolitisk utvalg ble følgende medlemmer i styret valgt:
  Trude Tevik Gulbrandsen
  Kjell Arve Berg
  Svein Erik Jørgensen

  Faste medlemmer i styret samt revisorer velges som hovedregel for 2 år om gangen. Pga. at Olga Ucinska gikk ut av kvinnekontakt-vervet midt i perioden for å kunne velges som sekretær, ble ny kvinnekontakt Marita Hammervik-Owen valgt for kun ett år i første omgang. Dette for å kunne beholde valgintervalene i de ulike vervene.
  Varamedlemmer i styret samt vararevisorer velges for ett år om gangen.

  Årsmøtet fattet også vedtak ifm. følgende innkomne saker:
  6.1 “Næringsutvikling i hele Orkland”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes kommunestyregruppa.
  6.2 “Utbedring av Selva industriområde”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes kommunestyregruppa.
  6.3 “Én takstsone for kollektivtransport i hele Orkland”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.
  6.4 “Likekjønnede par som blir foreldre må anerkjennes i sin foreldrerolle”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.
  6.5 “Norsk språk som et viktig arbeids- og inkluderingsverktøy”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.
  6.6 “Norsk næringsliv og forbrukere må sikres forutsigbarhet og lav strømpris. Vi må ha større ambisjoner for foredling av norsk fornybar kraft i fastlandsindustrien”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.
  6.7 “Et løft for enslige”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.
  6.8 “Det grønne skiftet forsinkes på grunn av mangelfull skogpolitikk over mange år”
  Vedtak: Forslaget vedtas av årsmøtet og oversendes årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.
  6.9 “Involvering av ungdomsråd”
  Vedtak: Forslaget oversendes kommunestyregruppa.
  6.10 “Trafikksikkerhet på Fannrem”
  Vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen og oversender forslaget til kommunestyregruppa.
  6.11 “Tilskudd bevaringsverdige bygg”
  Vedtak: Årsmøtet støtter intensjonen og oversender forslaget til kommunestyregruppa.
  6.12 “Egnet tomt til ny ungdomsskole på Orkanger”
  Vedtak: Orkland Arbeiderparti vil gjennom arbeidet med arealplan sikre egnet areal til ny ungdomsskole på Orkanger. Forslaget oversendes som innspill til kommunestyregruppa.

  I tråd med vedtakene fattet av årsmøtet, ble følgende uttalelser med sine respektive vedtak den 5.03.2022 sendt over til videre behandling i under årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti:
  6.3, 6.4, 6.5, 6.6., 6.7, 6.8.

  Følgende uttalelser og vedtak ble den 5.03.2022 sendt over til kommunestyregruppa:
  6.1, 6.2, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12.

  Behandling i styret:

  Styret diskuterte hvorvidt lokallagene skulle utpeke en ekstra tiltredende representant i styret dersom lederen har andre verv i styret enn det å representere arbeiderlaget.
  Vedtektene åpner for at dette skjer. Dette er opp til styrene i arbeiderlagene selv som tar stilling til.

  Vedtak:
  Styret tar valgene og vedtakene fra årsmøtet i Orkland Arbeiderparti den 5.03.2022, til orientering.

 • 4. Forberedelser til årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti

  Leder Hanne Nyhus orienterte om planene og det åpnes for innspill fra styret.

  Hanne redegjorde for hvilke representanter som har meldt seg på årsmøtet.

  Det vil bli gjennomført et Teams-møte uti neste uke der representantene skal forberede seg sammen til årsmøtet. Hanne kaller til møtet.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • 5. Status for forberedelsene til 1. mai

  Medlemmer fra 1. mai-komiteen orienterte.
  1. mai-komiteen har hatt ett møte, og skal ha et nytt møte i neste uke (uke 12).
  Lokallagene skal involveres i utarbeidingen av lokale arrangement. Fylkespartiet bistår med å få tak i hovedinnledere.
  LO i Orkland og omegn innvilget 30.000 i støtte til årets arrangement.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering. Saken følges opp videre i neste styremøte.

 • 6. Besøk fra Jon Reidar Øyan fra Homonettverket i Oslo Arbeiderparti, den 11.04.2022

  Olga Ucinska orienterer om det planlagte besøket.

  I april i år er det 50 år siden avkriminaliseringen av forhold mellom homofile menn i Norge. Det planlegges store markeringer ifm. jubileet, i hele landet.
  I den anledning får vi i Orkland besøk av leder i Homonettverket Jon Reidar Øyan, opprinnelig fra Snillfjord, mandag den 11.04.2022.

  Behandling:
  Styret diskuterte forslag til program.
  Møte med OrklandsPride på dagtid?

  Kulturstua Børsen - kan det være en fin plass å ha et slikt arrangement, et åpent møte på kveldstid? Jon Reidar Øyan stiller med et foredrag.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • 7. Næringskonferanse den 30.04.2022

  Jorodd Asphjell orienterte om den planlagte næringskonferansen på Norsk kylling. Næringsminister Jan Christian Vestre kommer! Han skal videre til Innlandet den 1.05.
  Flere foredrag planlegges denne dagen. Et innholdsrikt program, som vi kan avslutte med et sosialt arrangement på kveldstid.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering. Det settes ned en komité som skal utarbeide detaljene i arrangementet: Hanne, Are, Jorodd, Ellen, Jan.

 • 8. Møteplan / møtestruktur og aktivitetskalender

  Styret diskuterte fremtidig møtestruktur og satte opp en omtrentlig aktivitetskalender for å holde oversikten over planlagte møter aktiviteter.

  Utkast på aktivitetskalender ble sendt på e-post.

  Leder Hanne Nyhus foreslo følgende datoer for nærmeste styremøter: 20.04, 10.05, 3.06.

  Styret diskuterte møteform: flest fysiske møter er å foretrekke.

  Styret diskuterte øvrige møter og aktiviteter. Det er ønskelig med en sommerfest med merkeutdeling. Dato: fredag 10.06. Kanskje Martin Kolberg eller partisekretær Kjersti Stenseng kan komme, ev. Ingvild Kjerkol?

  Styret diskuterte også hvordan man skulle engasjere medlemmer i programarbeidet. Hanne tar kontakt med med programkomiteen for å høre med dem ang. hvordan involveringen skal foregå. Kanskje kan ulike temamøter der medlemmer kan komme med innspill er en god idé.

  I tillegg kan møter om arealplanarbeid, regnskapsavlutning, etter hvert nominasjon, være aktuelt å jobbe med.
  Forslag:
  I tidsrommet: 9.-12. mai: arealplan

  Neste styremøte: 20.04 Lensvik skole. Heidi sjekker om det er mulig å ha et møte der.

  Partipost - et nyhetsbrev fra lokalpartiet - blir en fast sak på styremøtene fremover. Styret skal rullere på hvem som har hovedregelen for hvert nyhetsbrev. Hanne skriver første brev.

  Vedtak: Styret godkjenner utkastet til aktivitetsplanen. Planen fylles på og justeres etter hvert.

  *En oppdatert aktivitetsplan er vedlagt.

 • 9. Post

  Det er kommet inn følgende brev:
  - Henvendelse fra fylkespartiet vedr. innledere på 1. mai.
  - "Fagligpolitisk samarbeid - Ny giv": regionale samlinger for lokale parti- og fagorganisasjonsledere. Skoleringsprogram. Vi har et fagligpolitisk utvalg og hører med dem om de kan delta på dette. 5.04.2022 fra kl. 14 til 18.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Eventuelt

  Odd Arild - henvendelse fra medlemmer ang. dialogprosesser i flertallsgruppa og innad i egen gruppe. Gruppeleder Trude er varslet om saken og den skal følges opp videre i kommunestyregruppa.
  Vibeke - orientering om registrering i Partiportalen og Brønnøysundregistrene.
  Berit - Orkanger Arbeidersamfunn ønsker å arrangere et åpent møte om sentrumsutvikling i de nærmeste månedene. Arbeidersamfunnet ønsker at noen fra styret kan være med på å planlegge arrangementet. Hanne blir med der.