Styremøte

Tidspunkt

20. Apr 2022 kl. 18:30

Sted

Lensvik skole

Til stede

 • Hanne Nyhus
 • Olga Ucinska
 • Svein Erik Jørgensen
 • Kjell Arve Berg
 • Odd Arild Svartbekk
 • Heidi Tevik
 • Elena Selbekk (frem til klokka 21:20
 • deretter permisjon)
 • Trude Tevik Gulbrandsen
 • Malin Mehlum Skjuleng
 • Ellen Haugen Bergsrønning
 • Berit Solem

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Oddleif Bakås
 • Sivert Dombu
 • Vibeke Mehlum
 • Jan Haugen
 • Jorodd Asphjell
 • Marita Hammervik-Owen
 • Asta Karin Nilssen Garberg
 • Marit Halsetrønning

Saker

 • Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  Datoen og stedet for styremøtet ble satt på siste styremøte, den 1.04.2022.
  Innkalling med komplett saksliste ble sendt til styret på Messenger og på e-post den 16.04.2022.
  Det ble reist spørsmål om å ta inn en ekstrasak om planlegging av medlemsmøtet i mai. Styret sluttet seg til denne forespørselen.

  Vedtak:
  Styret godkjenner innkallingen og sakslisten med ekstrasak om planlegging av medlemsmøte i mai.

 • Sak 2. Godkjenning av protokoll fra styremøtene den 1.04.2022 og den 17.03.2022.

  Protokollene fra de to siste styremøtene ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger etter styremøtene.

  Vedtak:
  Styret godkjenner protokollene fra den 1.04.2022 og den 17.03.2022.

 • Sak 3. Korte orienteringer

  Årsmøte TRAP v/ Hanne Nyhus

  Dialogprosess forvaltning v/ Hanne Nyhus ev. fl.

  Arrangement med Jon Reidar Øyan v/ Olga Ucinska

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4. Dekning av utgifter ifb. med arrangement med Jon Reidar Øyan

  Olga Ucinska orienterer om utgiftene forbundet med arrangementet.
  Utgiftene består av 2000 kr i leie av Kulturstua Børsen, i underkant av 400 kr i innledergave (lokalmat). I tillegg er det et omforent ønske å kompensere for middagen, til Marita og Alex Hammervik-Owen. Styret blir enige om innkjøp av et gavekort på 1000 kr på Amfi Orkanger.

  Vedtak:
  Styret vedtar dekning av utgifter til leie av lokale, middag og innledergave fra Orkland Ap sitt budsjett, ifm. besøket av Jon Reidar Øyan i Orkland den 11.04.2022:
  2000 kr til leie
  1000 kr for gavekort som takkegave for middagen
  I underkant av 400 kr for innledergaven.

 • Sak 5. Post

  Se vedlegg til sak 5.1-5.4.
  5.1 Storkommuneprosjekt v/ leder i Trondheim AP, Hanne Bjørnbeth
  5.2 Invitasjon til felles styremøte – Malvik AP
  5.3 Nyhetsbrev fylkestingsgruppa
  5.4 Arbeiderfestivalen i Hommelvik

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering. Styret ser positivt på å få regelmessige orienteringer fra fylkestinget og stortinget gjennom våre tiltredende representanter i hvert møte, så fremt det lar seg gjøre/er hensiktsmessig.

 • Sak 6. Nominasjonsprosess - tidsplan

  Vedtak:
  Styret godkjenner forslaget til tidsplan for nominasjonsprosess. Tidsplanen sendes ut til alle lokallagslederne etter møtet

  Forslag til Nominasjonsprosess:
  1. Mai – frist for lokallagene til å sende inn forslag på 1. og 2. kandidat til nominasjonskomiteen
  10. Mai nominasjonskomiteens forslag på 1. og 2. kandidat sendes ut til lokallagene, samt liste over kandidater som ønsker renominasjon.
  31. Mai Frist for lokallagene til å sende endringsforslag til nominasjonskomiteen angående 1. og 2. plass, samt sende innspill på andre kandidater til øvrige plasser på nominasjonslista.
  6. Juni – Nominasjonskomiteens endelige forslag til 1. og 2. plass sendes lokallagene.
  11. Juni – nominasjonsmøte med forhåndsnominering av 1. og 2. kandidat.
  30. August – Nominasjonskomiteens første listeforslag på øvrige plasser.
  10. oktober – frist for lokallagene til å sende endringsforslag til nominasjonskomiteen
  1. November – nominasjonskomiteens endelige forslag til liste.
  November/Desember – nominasjonsmøte.

 • Sak 7. Medlemsfest med merkeutdeling og nominasjon – planlegging.

  Styret drøftet saken.

  Dato for arrangementet er flyttet til lørdag den 11.06.

  Det jobbes med å få inn en sentral representant fra Arbeiderpartiet til arrangement.

  Olga skaffer oversikt over medlemmene som er fortjent merke. Under den høytidelige utdelingen i juni er det viktig å presisere hvilke "regler" som er lagt til grunn for beregning av antall medlemskapsår.

  Styret diskuterte rammene for kvelden:
  Medlemsmøte med nominasjon først.
  Så merkeutdelign (hlytidelig, gratis)
  Sommerfest til slutt: middag, underholdning, servering.

  Styret er åpne for å ta inn inngangspenger for å få budsjettet i mål. Komiteen som skal ha ansvar for detaljplanlegging av festen kan undersøke regler for mulighet for en sjenkebevilgning på festen.

  Forslag på navn som kan sitte i komitéen: Marita Hammervik-Owen, Jan Haugen. Karen Unni Knudsen, Lisa Ofstad, Hanne Nyhus, Olga Ucinska, Vibeke Mehlum, Odd Arild Svartbekk, Kjell Arve Berg.
  Hanne spør de foreslåtte.

  Vedtak:
  Det settes ned en komité som har ansvar for å planlegge medlemsfesten ut fra innspillene i styremøtet.
  Komiteen har ansvar for å sette opp et omtentlig budsjett for arrangementet og komme tilbake til styret med forslaget til budsjett og gjennomføring snarest.
  Styret gir sekretær og kasserer fullmakt til å skaffe eventuelle manglende diplomer og merker, samt rammer. Lista over medlemmene som skal få diplomer og merker i år sendes alle lokallagslederne.

 • Sak 8. Invitasjon til storkommunesamarbeid samt felles styremøte 26. April i Malvik.

  Se vedlegg til sak 5.2.

  Styret i Orkland Ap har fått en invitasjon til et felles styremøte ifm. storkommuneprosjektet fra Malvik Ap:
  Tirsdag 26.04 kl. 16:30 i Hommelvika.

  Det er Orkland, Trondheim, Melhus, Stjørdal, Skaun.

  Det er også kommet en forespørsel fra Trond Giske om å prøve å finne dato til et møte i "pilotkommuneprosjektet".

  Styret ber Trude avklare med fylkesstyret avklare strukturen for felles kommuneprosjekter Orkland skal være med i før vi tar stilling til hvilke samarbeidsmøter det er hensiktsmessig ut fra fylkespartiet sine planer at vi deltar på.

  Styret ser for øvrig positivt på å samarbeide med andre kommuner og ser stort potensial for gode synergier en kan få ut av slike fellesmøter.

 • Sak 9. Vårkampanje 1.-15. Mai, med nasjonal aksjonsdag 7. Mai

  Se vedlegg til sak 9.

  Det skal være en nasjonal vårkampanje i Arbeiderpartiet fra 1. til 15. mai, med aksjonsdag den 7.05.

  Det skal være spesiell fokus på sosiale medier og å nå til unge velgere.

  Kommunepartiene oppfordres til å ha aktivitet denne uka, med stands iallfall den 7.05 hvis mulig.

  Orkland Ap har ambisjoner om å løfte sine saker overfor yngre velgere, både ungdommer og for eksempel småbarnaforeldre i etableringsfasen.

  Planer for vårkampanjen 1.-15. mai:
  "Hva somer en viktig sak for deg?" i sosiale medier - korte videosnutter som kan deles i flere kanaler
  Enda mer aktivitet i sosiale medier
  Å få frem våre årsmøtevedtak i avisa.

  Planer for 7. mai:
  Stand: vi satser på en storstand på Amfi, og ellers der det er mulig for lokallagene å få til.

 • Sak 10. Orkland AP på sosiale media

  Styret drøftet saken.

  Denne saken henger tett sammen med sak 9. Vi må bruke sosiale medier aktivt for å nå til nye velgere og potensielle medlemmer.

  Malin Skjuleng har opprettet en Instagram-konto for OAP allerede. Det setter styret stor pris på. Det er enighet om å prøve å opprette en Snapchat-konto i tillegg.

  Malin Skjuleng er utpekt som hovedansvarlig for sosiale medier. Styret tar en felles "kurskveld" på dette etter hvert.

 • Sak 11. 1. Mai – status fra komiteen

  Komiteen v/ Trude orienterte kort om status.

  Programmet er nesten ferdigspikret. Plakaten blir offentliggjort ganske snart.

  Det er laget program på Orkanger, Løkken og i Råbygda.
  Hovedtaler på Orkanger: Mona Berger
  Hovedtaler på Løkken: Per Olav Skurdal Hopsø
  Appell i Råbygda: Hanne Nyhus
  Appell på Orkanger: Hanne Moe Bjørnbet
  Appell foran Gode hyrdes kapell og ved Bergmannen: Thomas Eggan
  Appell på Løkken i kulturhuset: Astrid Kjelsnes

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 12. Industrikonferansen – status

  Hanne orienterte kort om status.

  Ikke så mye påmelding ennå, vi må prøve å dele informasjon om konferansen og markedsføre så mye som mulig fremover.

  Det er sendt ut mange invitasjoner til arrangementet, men likevel er det behov for å ivtensivere arbeidet med å få flere med.

  Styret vil be fylkespartimedarbeider Grete Bækken Mollan om å dele arrangementet gjennom fylkespartis kanaler.
  Kommunestyregruppa og styret skal oppfordres til å melde seg på.
  Vi sender ut informasjon til alle medlemmer nok en gang.
  Også folk fra utenfor Ap er hjertelig velkommen!
  Kommunestyret kan også inviteres.

  Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 • Sak 13. Partipost

  Styret drøftet saken.

  Neste partipost kan først komme etter neste styremøte.

 • Sak 14. Planlegging av neste styremøte

  Neste styremøte er satt til:
  10.05 kl. 18:30
  Sted: Arbeiderstuggu, Løkken
  Ellen sjekker muligheten for å befare nymuseet på Løkken.

 • Sak 15. Medlemsmøte

  Onsdag den 11.05 legges forslaget til arealplanen ut på høring.
  Orkland Ap har tidligere besluttet å ha en bred involvering blant medlemmene i forbindelse med saken.
  Forvaltningsutvalget skal behandle arealplanen den 18.05. Det gir oss et smalt vindu til å gjennomføre medlemsmøtet mellom disse datoene.

  Forslag til dato: torsdag den 12.05.

  Vi kan oppfordre medlemmene våre til å følge med på streamingen fra onsdag den 11.05 på kommune-tv.

 • Eventuelt

  Ingenting tatt opp på eventuelt.