Styremøte

Tidspunkt

10. Mai 2022 kl. 18:00

Sted

Løkken Verk: Orkla industrimuseum, Arbeiderstuggu

Til stede

 • Hanne Nyhus - leder
 • Vibeke Mehlum - kasserer
 • Olga Ucinska - sekretær
 • Kjell Arve Berg - fagligpolitisk ansvarlig
 • Oddleif Bakås - styremedlem
 • Jan Haugen - styremedlem
 • Odd Arild Svartbekk - varamedlem
 • Malin Mehlum Skjuleng - Løkken arbeiderlag
 • Berit Solem - Orkanger Arbeidersamfunn
 • Jorodd Asphjell - stortingsrepresentant (på Teams)

Referent

Olga Ucinska

Forfall

 • Marita Hammervik-Owen - kvinnekontakt
 • Svein Erik Jørgensen - nestleder
 • Asta Karin Nilssen Garberg - Råbygda arbeiderlag
 • Ellen Haugen Bergsrønning - fylkestingsrepresentant
 • Sivert Dombu - Meldal/Å arbeiderlag
 • Are Hilstad - vararordfører

Saker

 • Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste

  Datoen og stedet for styremøtet ble satt på siste styremøte, den 20.04.2022.
  Innkalling med komplett saksliste ble sendt til styret på Messenger og på e-post den 7.05.2022.

  En sak har datt ut av saklista: Proramprosess i Orkland Ap.

  Vedtak:
  Styret godkjenner innkallingen og sakslisten, med ekstrasaken om programprosess.

 • Sak 2 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

  Protokollen fra siste styremøte ble offentliggjort på Orkland Ap sin internettside og sendt til styret på messenger direkte etter siste styremøte den 20.04.2022. Ingen merknader til protokollen er hittil notert.

  Vedtak:
  Styret godkjenner protokollen fra den 20.04.2022.

 • Sak 3 Kort orientering / oppfølging fra forrige styremøte

  Leder Hanne Nyhus orienterer om status og siste utvikling i aktuelle saker.

  Styret i Orkland Ap er interessert i å lære mer om bruk av sosiale media og fornying oppmot ygre velgere og potensielle medlemmer. Grethe Bekken Mollan fra fylkespartiet er dyktig mtp. dette, og kommer gjerne til oss i Orkland på høsten.

  Hanne har deltatt i partiledermøte med Kjersti Stenseng og fått innføring i aktuelle saker. Tydeliggjøring av våre satsingsområder: by og lang, nye jobber, trygge jobber, kutt av utslipp osv.

  Partistyret sentalt skal utarbeide en lokalpolitisk platform der det går an å komme med innspil til programarbeidet.
  Husk fagbevegelsen i programprosessen. Prøv å nå ut til yngre medlemmer. Gode skoleringer på Teams kommer.

  Desentralisert sykepleierutdaning - Hanne har sendt en epost til Invgvild og Jorodd, saken følges opp videre.

  Vedtak:
  Styret tar saken til orientering.

 • Sak 4 Oppsummering etter industrikonferansen og vårkampanjen

  Styret orienteres om gjennomføringen av industrikonferansen og vårkampanjen. Innspill/kort evaluering.

  Gode tilbakemeldinger på industrikonferansen: gode innledninger fra gjestene, god teknisk gjennomføring, flink med tidsskjema. Velfortjent skryt til arrangørene.
  God omtale i avisa.

  Budsjett etter industrikonferansen: Vibeke jobber med dette, men ikke alle regningene har kommet ennå. LO i Orkland og omegn har ikke ennå behandlet søknaden om støtte, men det blir snart. Vi kommer tilbake til regnskap i neste møte.

  Vårkampanje - stor aktivitet i sosiale medier. Stand på Orkanger utenfor Amfi. Løkken tar sin stand snart, på en lørdag med litt bedre vær og mer trafikk utenfor butikken.

 • Sak 5 Faste saker

  5.1 Innkommen post v/ leder Hanne Nyhus - se vedlegg til sak 5.1
  - en søknad fra Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund ber om støtte på 600 kr. Forbunder fyller 90 år i juni.

  VEDTAK:
  Orkland AP støtter Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund med kjøp av annonse til 600 kr.

  5.2 Nytt fra fylkestinget og stortinget v/ vår fylkestingsrepresentant Ellen H. Bergsrønning og stortingsrepresentant Jorodd Asphjell

  Ellen Haugen Bergsrønning har meldt forfall pga. andre møter.
  Jorodd Asphjell informerer om siste nytt fra stortinget, bla.. besøk fra Snillfjord med trøndelagsbenken.
  En annen aktuell sak er stemmerett for 16-åringer. Usikkert om det er flertall for det i Stortinget pr. dags dato.
  Andrevalgrelaterte saker: 19 valgdistrikter består.

  Innspill fra styret:
  Odd Arild tar opp landbruksoppgjøret. Viktig å likestille landbruket med øvrige arbeidere i Norge, ikke minst mtp. prisstigningen på gjødsel, driftsstoff, for osv., vi har sett i det siste.

  5.3 Partipost - oppgavefordeling ifm. neste nyhetsbrev fra Orkland Ap.
  Hvem skal ta ansvar for neste partipost?
  Jorodd tar det som leder i nominajonskomiteen. Resten av styret skal supplere med andre aktuelle saker.

 • Sak 6 Nominasjonsprosess og programprosess i Trøndelag AP

  Se vedlegg til sak 6.

  Trøndelag AP har sendt ut informasjon om nominasjons- og programprosessen som er vedtatt i fylkespartiet. Program og nominasjonsmøtet blir Lørdag 26. November.
  Fylkespartiet ber kommunepartiene om å sende inn til partikontoret en oversikt over prosessen i kommunepartiet. Dette sendes til: [email protected]

  NB.
  Innen 13. juni fremmer alle partiavdelinger forslag på
  Fylkesordførerkandidat og Fylkesvaraordførerkandidat samt aktuelle kandidater fra eget kommuneparti/region.
  Olga sender denne informasjonen ut til lokallagene. Lokallagene bes om å komme med innspill. Frist settes til 31.05. Når lokallagene har uttalt seg, behandler styret forslagene og sender innspillene til fylkespartiet.

  NB.
  Kommunepartiene har en frist til 1. Desember med å være ferdig med sine prosesser mtp. nominasjon og program.
  Are Hilstad ble i årsmøtet valgt til leder i programkomiteen. Det er ikke helt sikkert på om Are tar på seg dette når han går ut av varaordførerrollen. Hanne undersøker dette.

 • Sak 7 Medlemsmøte den 12.05 kl. 18:00 i Råbygda

  Tema: presentasjon av arealplan som skal ut på høring, samt orientering om omdanning av TrønderEnergi.

  Styret planlegger medlemsmøtet:

  I morgen, onsdag, presenteres den nye arealplanen. Hovedutvalg forvaltning og Are har fått ansvar for å praktisk gjennomføre medlemsmøtet med innledninger o.l.

  Servering: twist og kaffe, kanskje noe kaffebrød.
  Loddsalg: Jan tar ansvar på dette.
  Hanne ordner med premier.

  Olga er borte og noen andre skal lage referat.

 • Sak 8 Kick-off ifm. strategi- og programarbeid den 21.05.2022 i Trondheim

  Leder Hanne Nyhus orienterer om arrangementet.

  Kommunepartiledere og programkomiteledere og samarbeidskomiteen er invitert.
  Vi spør Are og Svein Erik om å delta. Jan har også meldt seg på (Jan er med i samarbeidskomiteen)

 • Sak 9 Storkommunesamling den 2.06.2022 i Trondheim

  Jfr. brev behandlet i forrige styremøte: samarbeid og felles satsningsområder i større kommuner i vår region er tanken. Felles valgkamp, skoleringer?
  Malvik, Trondheim, Skaun, Melhus, Verdal, Okland.

  Ny dato: den 2.06. Det har ikke kommet mer informasjon ennå, men kommer sikkert på mail snart.

 • Sak 10 Status ang. nominasjonsmøte med påfølgende merkeutdeling og medlemsfest den 11.06.2022

  Se vedlegg til sak 10.
  Festomitéen orienterer kort om status.

  Det er vanskelig å finne ledige lokaler i denne tiden på året med så kort forvarsel.
  Klubbhuset på Fannremsmoen?
  Terna? Hanne sjekker.

  30. april-band er booket. Det vil koste 6000 kr.

  Det haster med å få ut invitasjoner. Vi avklarer sted så fort som mulig.
  Det blir påmelding. Det blir en egenandel på 100 kr.

  Det åpnes for innspill fra styret.
  Festkomiteen følger opp saken videre.

 • Sak 11 Fremtidig ny struktur i Orkland kommunestyre

  Drøfting.
  Hvor mange kommunestyremedlemmer skal det være i Orkland? Hvor mange utvalg? Det åpnes for innspill vedr. struktur.

  Det skal være et gruppeledermøte på torsdag. Der skal det diskuteres hvordan vi skal legge opp sammnsetningen i de folkevalgte organene i neste kommunestyreperiode. Antall folkvalgte og utvalg er en del av diskusjonen.

  Fordeler og ulemper ved et mindre antall folkevalgte diskuteres.

  Hvordan skal man engasjere alle i kommunestyret og fylle alle folkevalgtes hverdag med meningsfulle oppgaver?

  Det er mulig å strukturere utvalg på ulike vis. Noen kommuner har mange færre utvalg med større ansvarsomrpder og frikjøp. Store saksmengder kan også være en ulempe i vise sammenhenger.

  Orkland har ganske mange flere kommunestyrerepresentanter i forhold til kommuner men sammenliknbart innbyggertall.

  Konklusjon:
  Flertallet i stryet ser for seg noe reduksjon av antall kommunestyrerepresentanter, men ikke så mange som ti. Tall som fem, sju, er nevnt.
  Det skal være meningsfylt å være med i kommunestyret og i utvalgene. Vi må finne en modell som fungerer godt og som tillater folk å bruke engasjementet sitt og jobbe med de politiske sakene på en god måte. Arbeidsmengden må fordeles godt.

  Olga sender konklusjonen videre til Are og Trude.

 • Sak 12 Antall kumulerte på kandidatlista til kommunestyrevalget 2023.

  Se vedlegg til sak 12.

  Drøfting.
  Forespørsel fra nominasjonskomitéen: hvor mange kumulerte bør Orkland Ap ha på lista si til kommunestyrevalget i neste år?
  Berit har sjekket at vi fremdeles kan kumulere opptil 6 personer selv om vi reduserer antallet kommunestyrerepresentanter helt ned på 40-tallet.
  Styret kommer tilbake til saken når det er avklart mer ang. antall kommunestyrerepresentanter fremover.

 • Sak 13 Programprosessen i Orkland Arbeiderparti

  Se sak 6.

  Kommunepartiene har en frist til 1. Desember med å være ferdig med sine prosesser mtp. nominasjon og program.
  Are Hilstad ble i årsmøtet valgt til leder i programkomiteen. Det er ikke helt sikkert på om Are tar på seg dette når han går ut av varaordførerrollen. Hanne undersøker dette. Vi sparker i gang programprosessen så fort som mulig.

 • Sak 14 Planlegging av neste styremøte

  Neste styremøte gjennomføres onsdag den 1.06 på Teams. (Dagen etter samles vi ifm. storkommuneprosjektet.)

 • Eventuelt

  Olga - Ingvil Kjerkol kommer på Arbeidertuggu den 3.06. Styret er hjertelig velkommen til å delta.